Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. kovo 78 d. plenarinį posėdį

2019 m. kovo 7–8 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. López Quintana. Penkerius metus nunciatūrai Baltijos šalims vadovavęs arkivysk. P. López Quintana kovo 4 dieną popiežiaus Pranciškaus paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Austrijai.

Plenarinio posėdžio pradžioje įžvalgomis iš Vatikane vykusio pasaulinio vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimo, skirto nepilnamečių apsaugai, pasidalijo LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas.

Po arkivyskupo L. Virbalo atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupo pareigų atsiradus neužimtoms Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) vicepirmininko ir LVK Liturgijos komisijos pirmininko pareigoms, jas eiti išrinktas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.

Vyskupai išklausė ir patvirtino LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos šeimos centro, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos katechetikos centro, VšĮ  Katalikų interneto tarnyba praėjusių metų finansų ir veiklos ataskaitas, sprendė centrų finansavimo ir veiklos optimizavimo klausimus.

Posėdyje nutarta pakeisti VšĮ Katalikų interneto tarnyba pavaldumą. Ši institucija nuo šiol priklausys nebe Kauno arkivyskupijai, o Lietuvos vyskupų konferencijai. 2018 m. Lietuvos katalikų Bažnyčios informaciniam centrui (LKBIC) baigus savo veiklą, vis svarbesne tampa informacijos apie katalikų Bažnyčią Lietuvoje sklaida internetinėje erdvėje.

Vyskupai patvirtino katalikų Bažnyčios atstovus Lietuvos Biblijos draugijos valdyboje. Nuo šiol katalikus šioje ekumeninėje organizacijoje atstovaus vysk. J. Ivanauskas, br. R. Mizgiris, ses. B. Rollin, kunigai M. Sotničenka, M. Mitkevičius bei L. Nedveckas. Kitai kadencijai perrinktas ir Katalikių moterų sąjungos kapelionas kun. V. Rapalis.

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas E. Putrimas plenarinio posėdžio dalyvius informavo apie lietuvių sielovados svetur situaciją, akcentuodamas kunigų poreikį augančiose užsienio lietuvių bendruomenėse, ypač Norvegijoje. Kitai trejų metų kadencijai lietuvių kapelionų pareigose patvirtinti Mississauga (Kanada) Lietuvos Kankinių parapijos klebonas kun. N. Šmerauskas ir Southfield (JAV) Dievo Apvaizdos parapijoje besidarbuojantis Detroito lietuvių kapelionas kun. G. Jonikas.

Vysk. L. Vodopjanovo siūlymu diskutuota dėl vieningo Ordo virginum naudojamų terminų vertimo ir naudojimo Lietuvoje. Vyskupų sprendimu virgines consecratae nuo šiol bus verčiama terminu pašvęstosios mergelės, o pati apeiga (lot. consecratio virginum) vadinama mergelių pašventimu.

Vyskupai pritarė kilniai architekto Tauro Budzio iniciatyvai pasaulio tautų teisuolių ženklu pažymėti kunigų, kurie gelbėjo žydų ir kitų tautybių žmones, palaidojimo vietas Lietuvos bažnyčių šventoriuose. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus duomenimis, Lietuvoje žydus gelbėjo 159 dvasininkai, o pagal Antano Gurevičiaus surinktus žydų gelbėtojų sąrašus, tokių dvasininkų būta net 162.

Vysk. J. Ivanauskas pristatė, kaip birželio 8 d. Krokuvoje (Lenkija) bei birželio 22 d. Videniškiuose (Molėtų raj.) planuojama minėti pal. Mykolo Giedraičio iškilmes. Į šventę Videniškiuose numatoma kviesti vyskupus iš Lenkijos, Baltarusijos, kitų šalių, o taip pat – Giedraičių palikuonis, kurie gyvena Anglijoje. Vilniuje jau baigiamas restauruoti pal. M. Giedraičio paveikslas. Vyskupams pritarus, mažytės jo kopijos – paveikslėliai su iškilmės Videniškiuose data ir palaimintojo litanija – pasklis po vyskupijas.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2019 m. gegužės 1416 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija