Kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai

2019 m. kovo 13 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas Dienine Valandų liturgijos malda. Po maldos arkivyskupas Gintaras Grušas, neseniai dalyvavęs Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikime Vatikane, pasakojo apie susitikimo programą, temas, suaktualino ten girdėtas įžvalgas apie nepilnamečių apsaugą Bažnyčioje. Vatikane kalbėta apie vyskupo ganytojišką pareigą užtikrinti savo ganomųjų saugumą, ypač pačių mažiausių ir silpniausių. Šia atsakomybe jis turi dalintis su visais Bažnyčios nariais, įtraukti pasauliečius. Dažnai kartojamas žodis klerikalizmas veikiau reiškia piktnaudžiavimą užimamos pozicijos galia, o tai yra nusikaltimas. Labai svarbu skaidrumas.

Įvairiuose kraštuose ir kontinentuose nepilnamečių apsaugos situacija ir problemos labai skiriasi, pavyzdžiui, Afrikoje skaudžiausios nepilnamečių apsaugos problemos yra prekyba žmonėmis ir vaikų įtraukimas į karinius veiksmus. Bažnyčiai rūpi įvairios nepilnamečių apsaugos problemos: prekyba žmonėmis, prostitucija ir seksualinis turizmas, vaikai-kariai, karo aukos, pabėgėliai. Įvairūs ir problemų sprendimai – pavyzdžiui, Indijoje Rytų apeigų kunigai raštu įsipareigoja tinkamai vykdyti savo pareigas ir prisiima asmeninę atsakomybę, jei nusižengtų tai tvarkai.

Remdamasis išklausytais asmenų, vaikystėje nukentėjusių nuo kunigų, liudijimais, arkivyskupas kalbėjo, kad svarbu siekti padėti vaikystėje nukentėjusiems, juos išklausyti, nes patirtos skriaudos, padarytos žaizdos neužgyja ilgus metus, trukdo pilnatviškai išgyventi įvairias gyvenimo sritis, pasireiškia dideliais psichologiniais ir dvasiniais sunkumais, problemomis.

Arkivyskupas perpasakojo popiežiaus žodžius, kad nepilnamečių išnaudojimo problema nėra būdinga tik Bažnyčios aplinkai, bet Bažnyčia turi pati gydyti savo narių padarytas žaizdas ir padėti pasauliui gydyti žaizdas ir vaduotis iš šios problemos.

Apibendrindamas įvykusį susitikimą arkivyskupas sakė, kad visiems Bažnyčios nariams svarbu gerai išmanyti jos mokymą apie moralę ir jos laikytis, atnaujinti ir sustiprinti savo tikėjimą Dievu ir maldos ryšį su Juo, idant Bažnyčia būtų visiems saugi erdvė ir galėtų pagelbėti pasauliui.

Arkivyskupijos institucijose bus dar labiau stiprinama prevencija, o V gavėnios sekmadienį bažnyčiose bus meldžiamasi už seksualinio išnaudojimo aukas.

Susirinkimo dalyviams buvo paskelbta, kad iškilmingos pamaldos pal. Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju proga vyks birželio 8 d. Krokuvoje, o Lietuvoje – birželio 22 d. Videniškiuose.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič pakvietė šios seminarijos absolventus ir visus susirinkime dalyvavusius kunigus į seminarijos globėjo šv. Juozapo šventę, kuri vyks kovo 19 d.

Arkivyskupas pakvietė į Krizmos Mišias, kurios bus aukojamos balandžio 18 d. Vilniaus arkikatedroje.

Kitas kunigų susirinkimas įvyks š. m. balandžio 3 dieną Kunigų seminarijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos inf.