Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo invokacija iškilmingame LR Seimo posėdyje, skirtame LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaikos priėmimui, 2014 m. liepos 12 d.

Susirinkę į Prezidentės Dalios Grybauskaitės antrosios kadencijos priesaikos ceremoniją prisiminkime, kad visas mūsų gyvenimas, taip pat ir šiandienos apeigos, vyksta Dievo akivaizdoje. Tardama priesaikos žodžius prezidentė Dievo ir ją išrinkusios Tautos akivaizdoje pažada „sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga“. Žmogus yra labiausiai išbandomas tada, kai reikia priesaiką įgyvendinti, ir jo charakteris geriausiai pažįstamas iš to, ką jis daro, kai niekas kitas nemato, tai yra kai lieka vienas Dievo, kuris viską mato, akivaizdoje. Ištardama žodžius „Tepadeda man Dievas“ prezidentė prašys, o mes kartu melsime, kad Dievas jai suteiktų reikalingų malonių visada ištikimai vykdyti šią priesaiką.

Kadangi prezidentės inauguracija vyksta Dievo, kuris yra „ir gyvųjų, ir mirusiųjų Dievas“ (Lk 20,38) akivaizdoje, šio įvykio liudininkai esame ne tik mes, čia susirinkę, ir tie, kurie klauso radijo ar stebi televizijos transliaciją, bet ir mūsų Tautos didvyriai. Jie parengė kelią, kad šiandien galėtume gyventi suverenioje ir demokratinėje Lietuvos Respublikoje. Semkimės stiprybės iš jų pavyzdžio, taip pat prašykime mūsų tautos šventųjų ir kankinių užtarimo.

Šiandien dera prisiminti Šv. Rašto ištrauką, kurioje pasakojama, kaip Dievas pasirodė sapne Saliamonui ir pasakė: „Prašyk, ko nori, kad tau duočiau.“<…> Saliamonas atsakė: „Suteik savo tarnui imlią širdį, kad galėtų valdyti tavo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta.“ <…> Dievas jam atsakė: „Kadangi tu to prašei, – neprašei nei ilgo gyvenimo ir turtų sau, neprašei nei savo priešų gyvasties, bet prašei sau imlaus įžvalgumo, kad galėtumei žinoti, kas yra teisinga, – dabar aš tau įvykdau, kaip prašei. Iš tikrųjų suteikiu tau išmintingą ir įžvalgią širdį.“ (1 Kar 3, 5–12).

Inauguracijos proga mes prašome Viešpaties palaimos ir reikalingų malonių prezidentei, kuri yra išrinkta antrai kadencijai, taip pat prašome malonių tiems, kurie yra davę priesaiką tarnauti valstybei, meldžiamės už visus, kurių pareiga darbuotis bendram labui. Mes prašome, kad Dievas suteiktų jiems imlią širdį, gebančią suprasti, kas gera ir kas pikta, ir kad jie sąžiningai ir teisingai rūpintųsi mūsų krašto gyventojais bei vaisingai darbuotųsi dėl jų gerovės.

Meldžiamės už Lietuvos kariuomenę, kurios vyriausiasis vadas yra prezidentas. Meldžiamės už visus vyrus ir moteris, kurie davė priesaiką ginti mus ir mūsų kraštą. Meldžiamės už kitų šalių karius, su kuriais tarnaujame petys į petį, kartu siekdami visiems gyventojams užtikrinti laisvę ir taiką. Ypač maldoje prisimename Lietuvos teritorijoje dislokuotus užsienio kraštų karius ir mūsų karius, dalyvaujančius tarptautinėse misijose. Dėkojame Viešpačiui už tuos karius ir laisvės kovotojus, kurie paguldė savo gyvybę, kad mes galėtume gyventi laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje.

Meldžiame palaimos visiems mūsų krašto žmonėms, kad gyventų taikoje ir ramybėje ir būtų užtikrintas jų visų orumas. Kiekvienas žmogus, darbuotojų ir darbdavių pastangomis gaudamas teisingą atlygį, teprisideda prie bendrojo visuomenės gėrio kūrimo.

Prašome, kad šeimoms būtų sudarytos sąlygos augti ir klestėti, auginti vaikus pagal savo įsitikinimus; kad šeimos gyvenimas sulauktų paramos ir taip būtų sutvirtintas šis svarbus mūsų visuomenės pamatas. Visų kartų tarpusavio meilė teužtikrina kiekvienam vaikui sveiką ir saugią aplinką mylinčių žmonių apsuptyje, o senatvės sulaukusieji tesidžiaugia savo artimųjų bendryste.

Meldžiame, kad ligoniai ne tik gautų veiksmingą medicininę pagalbą, bet ir sulauktų užuojautos bei dvasinio pastiprinimo. Tebus gerbiama ir saugoma kiekvieno žmogaus gyvybė nuo jos pradžios iki natūralios pabaigos ir žmogaus orumas užtikrinamas visose gyvenimo situacijose.

Meldžiamės už jaunimą, kad baigę mokslus kurtų ateities visuomenę turėdami nesavanaudišką ekonominės gerovės viziją ir Tėvynės meile bei aukos dvasia užtikrintų, kad mūsų visuomenė būtų laisva ir teisinga.

Meldžiamės už tuos mūsų šalies gyventojus, kurie patiria materialų ir dvasinį skurdą, kad bendromis valdžios ir gyventojų pastangomis būtų pašalintos ne tik skurdo pasekmės, bet ir priežastys.

Meldžiame, kad mūsų šalies gyventojai teisingumu ir sąžiningumu liudytų tarpusavio meilę, kad mes visi – tie, kurie turi pareigą vadovauti, ir tie, kuriems vadovaujama, – Dievo palaimos vedami ir stiprinami, galėtume džiaugtis, didžiuotis, branginti ir puoselėti šią brangią dovaną – laisvą ir demokratinę valstybę.

Telaimina mus ir mūsų šalį Visagalis Dievas, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras GRUŠAS