Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie egzorcizmus

Birželio 10 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Seminarijos koplyčioje susirinkę kunigai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje ir sukalbėjo Liturginių valandų Dieninę maldą. Seminarijos konferencijų salėje susirinkusius kunigus pasveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ganytojas kvietė melstis ir palaikyti vieni kitus, ypač sergančius kunigus. Maldai už kunigus skirta III penktadienį po Sekminių Švč. Jėzaus Širdies iškilmėje minima Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena. Arkivyskupas pasveikino kunigystės dvidešimt penkerių metų sukaktį mininčius kun. Antaną Domeikį, Eigantą Rudoką, Vytautą Rapalį, Bronių Krakevičių, mons. Wojciech Gorlicki.

Kunigų susirinkime kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos egzorcisto tarnystę atliekantis kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. Prelegentas pastebėjo, jog daugelis žmonių, kurie negyvena Dievo malonėje, nešvenčia sakramentų, nelanko Bažnyčios, lieka be Dievo apsaugos ir reikalingos pagalbos. Todėl tokių žmonių gyvenime gali būti labai paveikūs užkerėjimai, prakeikimai, magija ir kitokie piktosios dvasios veikimo ženklai. Piktoji dvasia turi didelę įtaką tų žmonių gyvenime, kurie pasilieka sunkioje nuodėmėje, priklausomybėse ar net save sąmoningai atiduoda demonui. Kuo labiau stinga tikėjimo, tuo pavojingiau lankyti vietas ar asmenis, esančias didesnėje piktosios dvasios įtakoje, būrėjus, spiritistus, ekstrasensus, magus, pagoniškų kultų propaguotojams. Svarbu žinoti, kad demonai mėgsta slėptis, maskuotis. Žmonėms, kurie patys kreipiasi ir prašo egzorcizmo, dažniausiai jo nereikia. Kas yra piktosios dvasios užvaldytas, – apie tai nekalba. Požymiai, kurie rodo, kad žmogui reikia egzorcisto pagalbos: priešiškumas šventumui, kalbėjimas ir supratimas nežinomų dalykų, slaptų dalykų žinojimas ir didelė antgamtinė jėga. Kunigo tarnystė labai svarbi tiems, kurie kenčia nuo piktosios dvasios, jiems ypač reikia dažnos išpažinties, dalyvavimo šv. Mišiose, Ligonių sakramento. Rekomenduojama šventinti kenčiančio žmogaus namus, sakramentalijas, šventinti vandenį, aliejų, druską. Varginamiems žmonėms svarbu nešioti pašventintus rožinius, kryželius. Kunigas turi dažnai laiminti piktosios dvasios puolamus žmones, tai yra prakeikimo priešingybė, padeda atgauti ramybę. Kunigai turėtų daugiau laiko skirti užtarimo, išlaisvinimo maldai, taip Jėzaus vardu naikinama piktojo galia, žmogus stiprinamas Dievo pagalba. Taip pat reikalinga stiprinti žmogaus valią ir atlikti atgailos darbus, kurie sugrąžina iš klystkelių ir ydų. Vilniaus arkivyskupijos egzorcistas kun. Kęstutis Dailydė sakė, kad demonas – tai puolęs angelas, nėra lygiavertis Dievo varžovas imasi intelektinės veiklos, stebi ir puola žmogų, ypač per asmens trūkumus, ydas, netinkamus įpročius. Piktasis nepažįsta žmogaus minčių, jo sielos. Tobulai žmogų pažįsta ir saugo tik Dievas. Jei žmogus nuolat skiria laiko maldai, jį saugo Dievas. Kai kreipiasi žmogus, kurį vargina piktasis, svarbu vertinti situaciją, išsiaiškinti sakramentų praktikavimo ir maldos gyvenimo aplinkybes. Meldžiantis dedamos rankos ant varginamo asmens galvos. Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas sakė, kad kunigui svarbu nebijoti, kai susiduria su piktojo gąsdinimu ir manifestacijomis, nepaliauti melstis, nuolankiai, kantriai ir drąsiai. Svarbu melstis ir už psichinius ligonius, kurie kartais taip pat kreipiasi prašydami vaduoti iš piktojo. Jei varginamas žmogus negali pakęsti maldos – šlakstyti švęstu vandeniu. Kunigui reikia atsižadėti bet kokios puikybės, trokšti nuolankumo, pasitikėti Dievo veikimu, nevengti pakartotinės, ilgesnės maldos už žmogų, kuris kreipiasi pagalbos.

Arkivyskupas pabrėžė, kad užtarimo malda visi kunigai gali melstis už žmogų, kuris prislėgtas, patiria pagundų. Kunigas – taip pat yra kovotojas dvasinėje kovoje, gali aktyviau prisidėti sakramentų tarnystėje ir užtarimo maldoje. Tik kai aišku, kad žmogus užvaldytas piktojo, tuomet reikės egzorcisto pagalbos. Ganytojas kvietė kunigus prašyti žmonių, kad šie daugiau melstųsi už kunigus ir juos palaikytų.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis pranešė, kad Vilniaus arkivyskupijos kunigų rekolekcijos vyks Trinapolyje liepos 27-31 d., joms vadovaus kun. S. Kazėnas SJ.

Susirinkimo pabaigoje Arkivyskupas įteikė naujus kunigų paskyrimus. Naujai paskirtasis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Hans Friedrich Fischer pranešė, kad stojančiųjų į seminariją dokumentai priimami liepos 21-26 d., o stojamieji vyks liepos 28-29 d.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks rugsėjo mėn. 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-