Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – dėmesys pal. Jurgiui

Gruodžio 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas.

Po Dieninės liturginės maldos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų Kongregacijos vyresnioji s. Viktorija Plečkaitytė pasakojo apie pal. Jurgį Matulaitį, nes gruodžio 8 d. sukanka 100 metų nuo palaimintojo įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą. Minėta vienuolija taip pat yra įsteigta pal. Jurgio Matulaičio.

Prelegentė pabrėžė, kad Vilnius buvo viena iš neramiausių ir karščiausių nesantaikos vietų to meto Europoje. Jurgis Matulaitis 1918 m. paskirtas Vilniaus vyskupu, nes buvo taikaus būdo, pamaldus, išsimokslinęs, darbštus ir nepalaikė jokios partijos, netiko nė vienai to meto politinei srovei. Sutikdamas užimti vyskupo sostą, sakė, kad nori būti tėvu ir ganytoju visiems, nes iš žmonių paimtas, žmonėms nori tarnauti. Per septynerius vyskupiškos tarnystės metus netapo jokios politinės partijos ar tautos įrankiu. Eidamas pareigas nepaisė šmeižtų, kasdienėse situacijose vadovavosi savo vyskupiškajai tarnystei pasirinktu šūkiu „Blogį nugalėk gerumu“. Pasirinko kentėti dėl Bažnyčios, kai kiti politikavo. Jam rūpėjo kunigai, tad stengėsi, kad kunigai savo tarnystėje taikintų žmones, lygiai visiems tarnautų, mokytų katekizmo ne tik vaikus, bet ir suaugusius, pamokslus pradėtų nuo studijų ir maldos, kad atliekami darbai nesiskirtų nuo žodžių.

Kuo šis palaimintasis aktualus šiandien, su kokiomis nuostatomis galime artėti prie palaimintojo relikvijų? Daugelis melsdamiesi širdyje klausiame Viešpaties: „O kodėl, Dieve?“ Su tokiu klausimu susidūrė ir pal. Jurgis Matulaitis. Mes, jo pavyzdžiu paskatinti, galime išprašyti širdies perkeitimo malonę, patirti vidinę laisvę savo nelaisvės patirtyse, sutikti su Dievo valia kiekvienam iš mūsų. Šis žmogus suprato, ką reiškia atleisti ir kaip neįsileisti į širdį neapykantos. Tam buvo pasiryžęs ir tokios nuostatos laikėsi bendraudamas su įvairiausiais žmonėmis.

Palaimintasis Jurgis, pats būdamas silpnos sveikatos, gali atjausti tuos, kurie serga ir kenčia, eina sunkias ir atsakingas pareigas. Prelegentė taip pat pasiūlė pasikviesti į parapiją jos kongregacijos seserį, kuri pasidalintų mintimis apie palaimintojo veiklą, atsivežtų parodą apie pal. Jurgį Matulaitį ir jo relikviją, kad žmonės geriau pažintų šį ganytoją ir kuo nuoširdžiausiai prašytų reikalingų malonių. Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus vyskupo sostą proga atidaryta paroda Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje.

Gruodžio 8 d. Vilniaus arkikatedroje bus atidaryta koplyčia, kurioje bus saugomos ne tik pal. Jurgio Matulaičio, bet ir pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas taip pat pristatė artimiausius renginius, aptarė einamuosius reikalus.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks sausio 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-