Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie pasirengimą Ypatingajam misijų mėnesiui

Rugsėjo 4 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos dekanai visų kunigų vardu pasveikino Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, minintį devintąsias konsekravimo  metines.

Arkivyskupas Gintaras Grušas džiaugėsi, kad popiežius pagerbė Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, paskirdamas jį kardinolu. Šis paskyrimas tarp visų kitų naujų kardinolų paskyrimų atspindi misionierišką Bažnyčią. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sovietmečiu atliko svarbią misiją leisdamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, skelbdamas tikėjimo žinią kalėjimuose, tremtyje, lageriuose.

Kunigų susirinkime artėjančio Ypatingojo misijų mėnesio proga kalbėjo Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius  kun. Alessandro Barelli SDB. Kunigas priminė, kad Bažnyčia nuo pat savo gyvavimo pradžios buvo misionieriška, nes apaštalai nešė ir visur skelbė Dievo Žodį. Bažnyčia siekia nešti Evangelijos žinią ne tik tiems, kurie to negirdėjo, yra toli nuo krikščioniško tikėjimo, bet ir savo viduje atlikti misionierišką tarnystę. Evangelizacijos užduotis – Bažnyčios širdyje. Kiekvienas pakrikštytasis yra misionierius, kviečiamas liudyti Kristų savo aplinkoje. Nors krikštas priimamas kartą gyvenime, bet pasiuntinybė reikalinga kasdien. Taip Bažnyčia per savo narius gali tęsti misiją pasaulyje.

Spalio 1 d., kai Bažnyčia mini šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos dieną, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje bus švenčiama iškilmingai švenčiama Ypatingojo misijų mėnesio pradžia Lietuvoje. Kaišiadorių katedroje gerbiamas pal. Teofilius Matulionis – aktyvus krikščionybės misionierius, Kristų skelbęs ne tik Lietuvos, Rusijos, Latvijos bažnyčiose, bet ir kalėjimuose. Spalio 20 d. bus minima pasaulinė misijų diena ir renkamos aukos misijų veiklai pasaulyje paremti.

Besiruošiant ir švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį kun. A. Barelli SDB kvietė melstis specialia malda, kad Bažnyčios misionierystė plėtotųsi sėkmingai. Taip pat šia intencija kvietė melstis Rožinio maldą spalio mėnesį. Misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigams pristatė dalomają medžiagą, jaunimui skirtą vaizdinę informaciją, kurią galima rasti https://misijos.katalikai.lt/.

Susirinkime aptarti einamieji klausimai, artimiausi renginiai, kunigai pakviesti dalyvauti rekolekcijose rugsėjo 16–20 d. Trinapolio rekolekcijų nauose. Priminta, kad mokytojus, norinčius keisti kvalifikaciją ir dėstyti tikybą, svarbu paskatinti kreiptis į Katechetikos centrą. Pasidalinta Šeimos centro informacija, kad ieškoma kunigų, galinčių padėti ruošti sužadėtinių grupelių palydėtojus, kad renkama informacija apie suaugusiųjų rengimą Sutvirtinimo sakramentui parapijose.

Kitas kunigų susirinkimas vyks spalio mėn. 2 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.