Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Balandžio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas, tradiciškai prasidėjęs Dienine liturgine malda. Susirinkime buvo pristatytos dvi programos, skirtos vidinėms žaizdoms gydyti.

Tarptautinę ekumeninę programą „Gyvasis vanduo“, skirtą kovoti su tos pačios lyties potraukiu bei priklausomybėmis, pristatė Jacinta Baciuškaitė, Lilijana Marcinkevičiūtė, Monika Beniulytė ir Darius Zemenskas. Programą „Gyvasis vanduo“ 1980 m. JAV pradėjo Andy Comiskey, Lietuvoje ji veikia nuo 2007-ųjų. Pastaruoju metu suburtos komandos ir programa vykdoma Vilniuje, Kaune, Alytuje, Klaipėdoje. Tikslas – atstatyti pažeistus asmens santykius bei lytinę tapatybę, pakilti iš įvairių priklausomybių, atkurti autentišką santykį su Dievu.

„Gyvasis vanduo“ siūlo keletą programų. Trumpoji programa „Pradžioje“ apima 11 savaičių, padeda grįžti prie sužeistų vaikystės patirčių su tėvais, broliais ir sesėmis, suvokti patirtas nuoskaudas, atsiradusią tuštumą, pažvelgti į tai, kuo jas teko užpildyti – dažniausiai tai įvairios priklausomybės ir netinkamai naudojama lytiškumo sritis. Ilgoji programa trunka 30 savaičių. Programos tikslas – atstatyti pažeistą žmogaus vientisumą ir gyti iš sužeistų santykių, netinkamos lytiškumo raiškos, priklausomybės nuo pornografijos. Žmonės ateina su žema saviverte, kalte, gėda, baime, neatleidimu, su neteisingais Dievo įvaizdžiais, kamuojami emocinių ir seksualinių priklausomybių, nuoskaudų dėl patirtos prievartos, varginami potraukio tai pačiai lyčiai. Per tokią programą paliečiamos vidinės žmogaus žaizdos, jų šaknys. Kiekvienas dalyvis patiria priėmimą, dėmesį, pakeliama asmens savivertė, paskatinama keistis. Dalyvaudami visoje programoje žmonės pasirašo konfidencialumo aktą, kad išlaikys pagarbą, slaptumą, kad visiems dalyviams būtų saugu dalintis patirtais išgyvenimais. Daugiau apie programą „Gyvasis vanduo“ galite sužinoti puslapyje www.gyvasisvanduo.lt arba el. paštu gyvojovandens@gmail.com.

Rachelės vynuogyno rekolekcijų programą, skirtą poabortinę traumą patyrusioms moterims bei jų šeimų nariams, pristatė Lilijana Marcinkevičiūtė. Programa Lietuvoje vyksta ketvirti metai, nors pasaulyje plėtojama kelis dešimtmečius. Savaitgalio trukmės rekolekcijose paprastai dalyvauja apie 10–15 žmonių, 6–7 vadovai, psichologė ir kunigas. Rekolekcijų dalyvės gali būti jau atlikusios išpažintį, lankiusios psichologų konsultacijas, tačiau vis dar ilgisi vaiko, nes neturėjo galimybės gedėti dėl jo netekties. Programa siekia pereiti netekties, gedulo, skausmo, palydėjimo, atleidimo, priėmimo etapus. Per simbolių kalbą susitaikoma su netektimi, atrandama tikėjimo parama, yra galimybė atlikti išpažintį, kalbėtis su tikėjimą praktikuojančia psichologe. Taip rekolekcijų dalyviai iš naujo sąmoningiau atranda Bažnyčią kaip jų laukiančią bendruomenę ir sakramentų galią, per kurią patiriamas Dievo veikimas. Daugiau apie Rachelės vynuogyno rekolekcijas www.neplanuotasnestumas.lt/apie-aborta/racheles-vynuogyno-rekolekcijos.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pažymėjo, jog šiais Gailestingumo metais reikėtų skatinti dalyvauti įvairiose Bažnyčios puoselėjamose programose, kad žmonės gytų iš vidinių žaizdų ir patirtų gerojo Dievo veikimą. Apie vykdomas programas reikėtų informuoti išpažinties ateinančius žmones ir kitur, kur susiduriama su gilias žaizdas turinčiais žmonėmis.

Kunigai skatinami kuo skubiau internetu ar per dekaną registruotis į Gailestingumo kongreso nuodėmklausių tarnystę. Visose parapijose Eucharistijos metu žmonės raginami melstis už kongresą. Kunigams priminta apie gegužės 6–8 d. Vilniuje vyksiantį Nacionalinį gailestingumo kongresą nuolat skelbti parapijos skelbimuose, kviesti savanorius registruotis. Renginio programą, visą informaciją bei registracijos anketą galima rasti puslapyje www.kongresas.lt. Dalyvių registracija būtina. Kongreso metu vyks Sutaikinimo sakramento ir Eucharistijos šventimas, koncertas, įvairiose senamiesčio bažnyčiose organizuojami susitikimai tikėjimo, dvasinio gyvenimo, šeimos ir santykių temomis. Vyks unikali procesija Vilniaus mieste. Procesijoje bus nešamas originalus Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus. Procesijoje bus sustojama maldai skirtingose miesto vietose, skaitomi mąstymai, meldžiama Dievo Gailestingumo Vilniaus miestui, Lietuvai ir visam pasauliui. Gegužės 8 d., sekmadienį, Vilniaus senamiesčio bažnyčiose nuo 10 iki 13 val. šv. Mišių nebus, kad visi žmonės galėtų dalyvauti istoriniame Nacionaliniame gailestingumo kongrese, taip paliudytų savo tikėjimą ir drauge melstųsi. Nacionaliniame gailestingumo kongrese dalyvaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, aukščiausias Vatikano administracijos pareigūnas, antras po popiežiaus Šventojo Sosto valdymo struktūroje.

Arkivyskupas kalbėjo apie sudegusią Ceikinių bažnyčią, kvietė imtis saugumo priemonių, ypač prižiūrėti elektros instaliaciją. Ši nelaimė dar kartą priminė, kad elektros įvadą medinėse bažnyčiose reikia būtinai perkelti už bažnyčios pastato, tinkamai įrengti ne ant sienos, o ant elektros stulpo, kad kiekvieną kartą būtų galima išjungti.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad V-to Velykų sekmadienio, balandžio 24 d., rinkliava iš visų pasaulio katalikų bažnyčių popiežiaus Pranciškaus raginimu skiriama Ukrainos tautai. Rinkliava bus perduota per nuncijų humanitarinei pagalbai plėtoti, nes karo niokojamame krašte daug sunkumų, stinga maisto, vaikai nelanko mokyklos, sutrikdytas įprastas gyvenimas.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis priminė, kad ruošiant suaugusius žmones krikšto sakramentui reikia teirautis apie katechumeno šeimyninę padėtį. Reikia žinoti, kokia reali padėtis, kad priėmęs sakramentą žmogus vėl neliktų gyventi nuodėmėje dėl netvarkingos šeimyninės padėties. Galbūt reikėtų prieš krikštą ruoštis santuokos sakramentui, pasirūpinti leidimais ar kreiptis į bažnytinį teismą dėl ankstesnės santuokos paskelbimo negaliojančia.

Gegužės 29 d. nuo Vilniaus arkikatedros bazilikos bus einama iškilminga Devintinių procesija į Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią. Pradžia 12.30 val. šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks birželio 1 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Pradžia 10 val.

 -ksb-