Vasario mėnesio Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Vasario 7 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Kunigų solidarumo fondo valdytojas kun. Gintaras Petronis pristatė kunigams fondo veiklą. Į fondo biudžetą 131 arkivyskupijos kunigas moka nustatyto dydžio įmokas, o 16 vyresnio amžiaus kunigų, kurie sulaukė 67 metų amžiaus, gauna fondo išmoką.

Lietuvos kariuomenės vado patarėjas, karo istorikas prof. Valdas Rakutis aptarė temą „1918 metų vasario 16-oji ir Vilniaus kraštas“. Prelegentas kalbėjo apie tai, kaip praeityje klostėsi įvairių Lietuvos teritorijoje gyvenusių tautų, ypač lietuvių ir lenkų, gyvenimas ir santykiai, kodėl XIX a. pradžioje jie tapo sudėtingi. Kalbėtojas pabrėžė, jog svarbu suprasti, kad tarp abiejų tautų buvo daug bendrų dalykų, ir palaikyti pagarbų, taikų bendravimą.

Vilniaus arkivyskupo generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis priminė, kad vasario 11 d. Trakuose Lietuva bus iškilmingai paaukota Švč. Mergelei Marijai. Žmonės raginami kuo gausiau dalyvauti iškilmėse. Kunigai prašomi visose bažnyčiose kartu su pamaldų dalyviais tą dieną skaityti Paaukojimo maldą. Žmonės taip pat kviečiami šią maldą drauge ar asmeniškai kalbėti visus metus. Vasario 16-ąją, 12.30 val., minint Lietuvos Respublikos 100-metį, skambės miestų ir rajonų centrų bažnyčių varpai. Kviečiamos prisijungti ir kitos bažnyčios.

Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos specialistai tęsia bažnyčių apžiūrą, įvertina jų būklę ir pateikia aprašymo dokumentus, kuriuose nurodomi būtiniausi atliktini darbai. Taip pat paskirtas specialistas, kuruojantis nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų tvarkymą. Klebonai kviečiami geranoriškai bendradarbiauti su specialistais. Be to, priminta parapijų administratorių ir klebonų pareiga atsakingai rūpintis parapinių lėšų apskaita ir saugojimu.