VA Caritas ir kunigai kalbėjosi apie galimybes priimti pabėgėlius

Spalio 7 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Drauge su ganytojais kunigai meldėsis Dienine liturgine malda. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pasidalijo įspūdžiais iš Europos vyskupų konferencijos pirmininkų suvažiavimo, vykusio Šventojoje Žemėje. Tai buvo ne tik piligriminė kelionė, bet ir susitikimas su vietiniais krikščionimis, Izraelio ir Palestinos politiniais vadovais, maldos už vyskupų Sinodą laikas. Krikščionys persekiojami labai subtiliais būdais, mažinamas finansavimas mokyklose, sudaromos sunkesnės sąlygos gyvenimui, darbui, net stumiami nuo žemės, kurią dirbo kelios kartos. Kristaus sekėjai ten priklauso skirtingoms tradicijoms: katalikai, ortodoksai, protestantai, maronitai, chaldėjai, melkitai, armenai. Lotynų patriarchatas apima tris valstybes, kuriose skiriasi mokyklų finansavimas ir kitos aplinkybės. Pas mus svarbu skleisti žinias apie subtilias skriaudas vietiniams gyventojams dėl krikščioniško tikėjimo, branginti vietas, kurios susijusios su Jėzumi Kristumi. Organizuojant piligrimines keliones svarbu remti vietinius krikščionis, kviečiant juos būti gidais, apsilankyti jų suvenyrų krautuvėlėse, Didįjį Penktadienį parapijose rengti rinkliavą krikščionių veiklai Šventojoje Žemėje palaikyti. Daugelis vietinių krikščionių yra kilę iš palestiniečių, todėl susiduria su Izraelio priešiškumu. Daug vietinių krikščionių bėga į Vakarų valstybes, tačiau svarbu, kad krikščionybės lopšyje liktų vietinių Kristaus išpažinėjų, gyvuotų bendruomenės, bažnyčios liktų maldininkams.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktorius Linas Kukuraitis ir jo pavaduotoja parapijų ugdymui pristatė mintis dėl pabėgėlių priėmimo Vilniaus arkivyskupijoje. Šiais metais kilusi pabėgėlių krizė Europoje ir Popiežiaus kvietimas Europos Bažnyčiai imtis aktyvių pagalbos pabėgėliams veiksmų ragina mus aktyviai, atsakingai ir solidariai įsitraukti į šią misiją. Vilniaus arkivyskupijos Caritos atstovai pristatė tai dienai aktualią informaciją, susijusią su galimybėmis priimti pabėgėlius, kaip veiktų sistema, kaip būtų paskirstytos atsakomybės tarp įsitraukusių pusių. Dėl didesnių kultūrinių, darbinių integracijos aplinkybių, istorinės įvairiatautės aplinkos kviečiamos pabėgėlių priėmime dalyvauti miestų ir jų apylinkų parapijos ir rektoratai. Vilniaus arkivyskupijos Caritas jau turi pabėgėlių integracijos patirtį, dabar jau integruoja apie šimtą žmonių, Vilniaus arkivyskupas pabrėžė, kad parapijų bendruomenėms reikėtų puoselėti atvirumą, jautrumą atvykstantiems pabėgėliams, nes to reikalauja krikščioniška tapatybė, žmogiškas solidarumas. Šio iššūkio akivaizdoje negalime likti nuošalyje ir užsidaryti. Tai skatins stiprinti mūsų krikščionišką tapatybę, o pačią bendruomenę – labiau bendradarbiauti. Aptartos ir kliūtys, tokios kaip kalbiniai, kultūriniai skirtumai, tačiau geranoriškai bendradarbiaujant galima ryšį palaikyti. Tą jau liudija Carite savanoriaujantys kitų tautybių ir tikėjimų žmonės, kurie savo tarnyste duoda gražų pavyzdį vietiniams katalikams.

Arkivyskupas kvietė kunigus parapijose melstis už vyskupų Sinodą, svarstantį šeimos klausimus, ieškantį atsakymų į šių laikų iššūkius, ugdyti žmonių sąmoningumą, kad Bažnyčia stengiasi padėti šeimoms, esančioms sunkiose situacijose, bet nekeičia savo nuoseklaus mokymo apie šeimą, nors spaudoje ir svarstomos tos pačios lyties asmenų sąjungų temos ir pan.

Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis pranešė, kad nuo lapkričio 1 d. Vilniaus arkivyskupijoje tęsiama per visą Lietuvą keliaujanti Švč. Sakramento adoracija Pašvęstojo gyvenimo metų proga už visas vienuolijas ir pašaukimus.

Vilniaus šv. Teresės bažnyčios klebonas ir Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža pristatė Gailestingumo Motinos atlaidus, kurie vyks lapkričio 15-22 dienomis. Atlaidų tema –„Pašvęsti gailestingumui“. Tai skirta Pašvęstojo gyvenimo metams ir pasirengimui ateinantiems Gailestingumo metams. Nuo krikšto, per tarnystę visi esame pašvęsti gailestingumui. Pagrindinė atlaidų diena – lapkričio 16 d. bus skiriama vienuolijoms. Kunigų diena – lapkričio 18 d.. Pirmadienį iškilmingose Mišiose kviečiami melstis Šiaulių, antradienį – Kauno, trečiadienį – Telšių, ketvirtadienį – Panevėžio, penktadienį – Vilkaviškio, o šeštadienį – Kaišiadorių vyskupijų maldininkai. Vakarais šv. Teresės bažnyčioje kviečiami melstis įvairių Vilniaus arkivyskupijos dekanatų tikintieji. Visas atlaidų dienas Vilniaus arkivyskupijos kunigai kviečiami klausyti išpažinčių.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks lapkričio mėn. 11 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-