Sveikinimas konferencijoje “Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija” Lietuvos Nacionaliniame muziejuje

Brangieji šventojo Kazimiero gerbėjai,
istorijos, dailės, literatūros žinovai ir mylėtojai!

Štai jau trečią kartą per nepilnus metus man tenka kalbėti čia, Nacionaliniame muziejuje, malonia ir prasminga proga. Šventojo Karalaičio viešo gerbimo Jubiliejų muziejus paminėjo dviejų dalių paroda. Šios parodos rengimas, muziejininkių žodžiais, leido suvokti, kaip plačiai ir įvairiai šventasis Kazimieras buvo ir yra gerbiamas Lietuvoje.

2000-aisiais, pirmą sykį viešai prabilęs apie būsimą Jubiliejų, raginau deramai jam pasiruošti. Raginau atgaivinti žmonių pamaldumą Lietuvos Globėjui, giliau apmąstyti, ką šiandien mums byloja jo dorybės, jo atsidavimas Viešpačiui. Dabar matau, kad kultūros ir mokslo žmonių pasaulyje nutiko džiugus dalykas – tarsi radus siūlo galą ėmė vyniotis visas kamuolys. Šv. Kazimieras, jo asmenybė, jo kultas pasirodė esąs įdomus pačiais įvairiausiais aspektais.

Programėlėje matau pranešimus apie religinius ir meninius, literatūrinius ir istorinius dalykus. Įprastos konferencijos, skirtos sukaktuvėms. Tačiau nėra dažna, kad jubiliejams pasibaigus ilgiau išliktų gyvas interesas jau palukštenta tema. Džiaugiuosi, kad pernykštė Katalikų mokslo akademijos ir tėvų jėzuitų surengta konferencija neišsėmė visų galimybių. Vėl visas būrys naujų ir keletas tų pačių pranešėjų turi ką pasakyti ir nori pasidalyti savo atradimais, savo tyrimais, savo mintimis. Manau, tai liudija, kad sovietinės sausros nualinta mūsų katalikiško sąmoningumo, Bažnyčios istorijos tyrimų žemė jau iš tiesų atsigauna.

Labai džiaugiuosi, kad šventasis Kazimieras neliko užmirštas kitą dieną po Jubiliejaus užbaigos. Dabar turiu tikros vilties, jog Nacionaliniame muziejuje klostosi graži tradicija nuolat skirti dėmesio Lietuvos krikščioniškai istorijai ir lietuviško pamaldumo formoms. Visa tai dėka muziejaus direktorės ponios Birutės Kulnytės rūpesčio, už kurį noriu dar sykį padėkoti. Linkiu mokslingo pašnekesio ir gražios Šventojo Karalaičio iškilmės. Melsiuosi, kad Jo dangiškoji globa jus visus maloningai paliestų.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas