Šv. Velykos „Betanijoje“ – VA Carito soc. centre

Balandžio 20 d.  Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinio centro „Betanija“ bendruomenė šventė Kristaus prisikėlimo šventę, kuri pasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Remdamasis Šventojo Rašto skaitiniu apie tai, kaip Petras pagydė luošą vyrą Jėzaus Kristaus vardu, arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo apie Jėzaus vardo gydančią galią: „Jėzaus vardas yra pagalba, duota kiekvienam krikščioniui. Jėzaus vardo galia daro stebuklus. Bažnyčiose matome daug kabančių votų – tai padėkos už Dievo atsaką į maldas. Dažnai žmonės melsdamiesi kreipiasi į Jėzų per Mariją, prašo išgydymo, paguodos, pagalbos ir Viešpats atsiliepia. Atsiliepia šiandien kaip ir anomis dienomis“.

Arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pabrėžė, kad žmonėms duota ne tik Jėzaus vardo, bet ir tikėjimo galia: „Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis mus savo pavyzdžiu mokė tikėjimo stiprybės. Jis sakydavo: „Nieko nebijau, kai meldžiuosi.“ Su Dievo pagalba įmanoma visus sunkumus pakelti, priimti, iškęsti.“

Pasak arkivyskupo, Jėzus yra ne tik gelbėtojas, bet ir bendrystės kūrėjas. Duonos dalinimas mokiniams – tai bendrystės išraiška, kvietimas į bendrystę. „Betanija“ taip pat yra bendrystės pavyzdys. Joje ne tik dalinamas maistas, bet ir teikiama tarpusavio pagalba. Tai tarnystės ir bendrystės vieta“, – „Betanijos“ bendruomenei kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Po šv. Mišių daugiau kaip du šimtai „Betanijos“ lankytojų susirinko jaukiai papuoštoje salėje. Čia su šventomis Velykomis visus pasveikino arkivyskupas Gintaras Grušas ir Betanijos vadovas Vladyslav Bortkevič. Jie linkėjo Kristaus ramybės ir bendrystės.

„Betanijos“ lankytojams buvo parodyta teatralizuota Kryžiaus kelio inscenizacija. Ne vieną šio reginio žiūrovą sujaudino perskaitytos maldos intencijos: už visus atstumtuosius, alkoholio ir narkotikų paveiktuosius, smurto ir prievartos aukas, sunkiai sergančiuosius, savižudžius, be žinios dingusius ir kitos. Spektaklio žiūrovams pasiūlyta mintyse pridėti ir savo intencijas.

Kryžiaus kelio inscenizaciją režisavo „Betanijos“ maldos grupės narės Laima Prat ir Violeta Pempienė, talkino Gailestingumo bendruomenė. Spektaklyje vaidino ir „Betanijos“ lankytojai.

Po spektaklio arkivyskupas Gintaras Grušas, palaiminęs maistą, visus pakvietė vaišintis ir šiltai bendrauti.

„Betanijos“ tikslas – tapti saugia erdve susitikimui, buvimui kartu ir pokyčiui, kurioje laukiami ne tik pagalbos reikalingi žmonės, bet ir visi norintys padėti, patarnauti artimui ir būti šalia labiausiai pagalbos reikalingų.