Kunigų diena Dievo Gailestingumo šventovėje

Tęsiantis Dievo Gailestingumo savaitei, 2017 m. balandžio 19 d. Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir trys dešimtys Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kunigai turi dėkoti Dievui už jų tarnystėje išlietas gailestingumo malones ir melsti, kad šios malonės per kunigus pasiektų visus žmones, visą pasaulį.

Pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas kunigus ragino įsiklausyti į šios dienos intenciją, Kristaus padiktuotą šv. Faustinai: „Šiandien atvesk man romias, nuolankias bei vaikelių sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, budėsiančius prie mano altorių. Ant jų aš išlieju malonių sroves. Tik nuolanki siela pajėgia priimti mano malonę, šiomis sielomis aš pasitikiu.“

Arkivyskupas Gintaras Grušas atkreipė šv. Mišių dalyvių dėmesį į paskutiniąją intencijos frazę, į Jėzaus kvietimą būti tokia siela, kuria Jis pasitikėtų, – nuolankia kaip mažų vaikelių. Pasak arkivyskupo, nuolankumo svarba ne kartą pabrėžiama Šventajame Rašte, taip pat ir šios dienos skaitiniuose.

Pirmajame skaitinyje pasakojama, kaip nuolankiam ir nusižeminusiam luošam vyrui Petras padeda ne savo, o Jėzaus Kristaus vardu: „Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu imk ir vaikščiok!“ Arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kunigai šventimais įgalioti veikti ne savo, o Jėzaus Kristaus vardu. Pasak jo, nuolankumas labai svarbus kunigiškoje tarnystėje: „Turime leisti Šventajai Dvasiai veikti mumyse ir per mus. Tai įmanoma tik tada, kai esame nuolankūs.“ Pasak arkivyskupo, kunigai kasdien susiduria su slėpiniu: Sutaikinimo ir kitais sakramentais perkeičiamas žmonių gyvenimas. „Mūsų rankos pateptos šventąja Krizma, kad būtume gailestingumo įrankiai. Galime ir privalome Dievo Tautai dalinti Dievo gailestingumą ir malones“, – kreipdamasis į kunigus pabrėžė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Pasak ganytojo, siekiant neužgožti Dievo veikimo, kunigams reikia nuolat ugdyti nuolankumą. „Todėl taip svarbu šiandien čia, prie Dievo Gailestingumo paveikslo, naujai ištarti savo širdyje žodžius: „Jėzau, pasitikiu Tavimi“, – pabrėžė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Dievo Gailestingumo savaitė tęsis iki Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienio, balandžio 23-iosios. Visą šią savaitę kasdien Dievo Gailestingumo šventovėje prie stebuklingo Dievo Gailestingumo paveikslo šv. Mišios aukojamos devynis kartus per dieną. Vidurdienio šv. Mišias šią savaitę aukoja vis kitas Lietuvos vyskupas.

Gailestingumo savaitės programa