Stalo palaiminimas Kristaus Prisikėlimo sekmadienį

Šeimos tėvas arba vadovas uždega žvakę ant stalo ir taria:

Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi atsako: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

 

Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą.

1 Tes 5, 16–18 Visuomet džiaukitės.

Broliai ir seserys, pasiklausykite apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško tesalonikiečiams.

Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.

Arba:

Mt 6, 31ab. 32b–33 Nesisielokite ir neklausinėkite: Ką valgysime?

Broliai ir seserys, pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.

Nesisielokite ir neklausinėkite: „Ką valgysime? “ arba: „Ką gersime?“ Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

 

Po skaitinio vadovas taria:

Melskimės. Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas: priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.


Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria:

Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.

Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.

 

Vadovas:

Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Visi: Amen.


Iš „Palaiminimo apeigos“