Pašventinta Šventosios Dvasios bažnyčia Grigiškėse

Šiandien, rugpjūčio 29 d., Grigiškėse buvo pašventinta Šventosios Dvasios bažnyčia. Naujai pastatytą bažnyčią šv. Mišiose pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Arūnas Poniškaitis, šioje parapijoje tarnaujantys kunigai, broliai kunigai iš kitų parapijų. Dalyvaujant gausiam būriui tikinčiųjų, kurie meldėsi ir lauke, bažnyčia buvo pašvęsta Dievui.

Šv. Mišių pradžioje Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos klebonas kun. Andžej Andžejevski kreipėsi į visus susirinkusiuosius, dėkodamas už paramą ir pagalbą, be kurios bažnyčia nebūtų pastatyta.

Bažnyčios architektas Kęstutis Pempė, projektuotojų ir statytojų vardu įteikdamas pastato raktą, pabrėžė, kad „simbolinio rakto įteikimas dažnai traktuojamas kaip tam tikrų darbų pabaiga. Nors tam tikri pasiruošimo darbai ir yra baigti, tačiau tai yra pradžia – šios bendruomenės ir vilniečių maldingo gyvenimo pradžia šioje šventovėje.“

Arkivyskupas šv. Mišių pradžioje kreipėsi į susirinkusiuosius: „Brangūs broliai ir seserys, šiandien iškilmingai įžengiame į naująją bažnyčią, kuri yra šios gyvosios bendruomenės ženklas. Dėkodamas už jūsų pasiaukojimą ir jūsų darbą statant šventovę, noriu padėkoti jums ir melstis už jus, patikėdamas jus visus Švč. Mergelės Marijos, Trakų Dievo Motinos, globai ir Šventosios Dvasios vedimui.“

Arkivyskupas pasidžiaugė, kad per ketverius metus pastatytas gražus, funkcionalus pastatas, tačiau akcentavo, kad per šias apeigas pastatas bus visiškai perkeistas. Pokytį arkivyskupas apibūdino kalbėdamas apie žmogaus kaip krikščionio gyvenimą. Per Krikšto sakramentą buvome perkeisti ir tapome Dievo vaikais, per krikštą esame skirti amžinybei, taip tampame Bažnyčios, kuri yra pastatyta iš gyvųjų akmenų, nariais. Kiekvienas esame Šventosios Dvasios šventovė, kurioje Dievas apsigyvena.

Arkivyskupas kvietė, žvelgiant į kitą žmogų matyti ne tik materialiąją pusę, išorę, bet įžvelgti ir dvasinę realybę. Ganytojas tuomet klausė: „Kaip pasikeistų mūsų gyvenimas? Kaip pasikeistų mūsų tarpusavio santykiai? Kaip žmogus krikštu yra perkeistas, taip ir šis pastatas, šie mūrai netrukus bus perkeisti.“ Arkivyskupas įvardijo iššūkį kiekvienam grigiškiečiui, keliaujant pro šalį, matyti ne tik architektūrinį paminką, bet ir Dievo namus tarp mūsų – regimą akimis nematomos dvasinės tikrovės ženklą. Suvokus, kad čia gyvena Dievas, kad čia yra visų malonių versmė, pasikeičia gyvenimas.

„Krikštu mes visi esame suvienyti į vieną Gyvųjų akmenų Bažnyčią. Niekada nepamirškite, kad šie namai turi būti svetingi visiems besikreipiantiems; kad Dievo meile, kurios čia semiamės, turime dalintis su kitais karitatyvinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime. Taip pat nepamirškite, kad ši bažnyčia ir kiekvienas iš jūsų esate Dievo šventovė. Iš čia turi sklisti šviesa, Kristaus šviesa. Per jus tesklinda ji šio miestelio gyventojams ir lankytojams, per jus tesklinda į visą Lietuvos visuomenę ir visą pasaulį. Viešpaties Dvasia tenužengia į šiuos namus ir visada čia pasilieka“, – šv. Mišiose kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Šv. Mišiose giedojo Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos choras, vadovaujamas Eugenijaus Barkovskio. Po šv. Mišių vyko šventinis Grigiškių kultūros centro organizuojamas koncertas.

Bažnyčia klebono kun. Andžejaus Andžejevskio pastangomis ir rėmėjų bei geradarių lėšomis pastatyta greta parapijos namų (Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės). Ji yra šešiakampio plano, su kūginiu stogu ir aukštu bokšteliu. Bažnyčios projekto autoriai – architektai Kęstutis Pempė, Emilis Petkevičius ir Eugenija Dedok. Šventosios Dvasios bažnyčia ir aplink ją esanti erdvė taps traukos vieta tiek vietiniams, tiek atvykstantiems į Grigiškes.

Grigiškių Šventosios Dvasios parapija įsteigta 1992 metais, 1995 metais pašventinti parapijos namai su koplyčia. 2016-aisiais padėtas kertinis akmuo ir pradėta bažnyčios statyba.

Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia yra aštuntoji Vilniaus arkivyskupijoje po Atgimimo pastatyta bažnyčia. Šiuo metu Vilniuje, Pilaitėje, statoma Šv. Juozapo bažnyčia, rengiamasi statyti Šv. Jono Pauliaus II bažnyčią Pašilaičiuose.

Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos informacija