Sausio 13-ąją malda Antakalnio kapinėse

Visi drauge melskimės, kad mūsų brolių ir seserų auka – jų ištikimybės dovana Lietuvai – neštų gausių vaisių dar daugybę šimtmečių, kaip ir Jėzaus Kristaus auka neša gausių vaisių per visą istoriją.

Dieve, visų tautų Tėve, tavo galybė ir garbė spindi sukurtojo pasaulio tvarkoje. Tu, kadaise galinga ranka išvedęs išrinktąją Izraelio tautą iš nelaisvės, leidai ir mums patirti Tavo galybę ir Apvaizdos gerumą.

Dieve, vesdamas į laisvę mūsų šalį, Tu įkvėpei drąsos ir pasiaukojimo daugybei laisvės gynėjų, kurie buvo pasiryžę net savo gyvybę atiduoti už Lietuvą. Dabar, pamaldžiai aplankydami žuvusiųjų kapus, mes prašome, kad šie mūsų broliai ir sesuo, per Tavo Sūnaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, šventųjų apsupti, per amžius regėtų Tavo Gailestingąjį Veidą, o jų artimieji patirtų paguodą ir ramybę. Stiprink visus dėl Tavojo Vardo ir Lietuvos laisvės kovojusius, kentėjusius, sveikatą praradusius mūsų brolius ir seseris.

Pažvelk, Viešpatie, į visus kraštus, kuriuose šiandien vyksta karai. Siųsk Šventąją Dvasią visiems, priimantiems lemtingus sprendimus, kad jie tarnautų laisvei ir taikai.

Duok, Viešpatie, išminties ir stiprybės tiems, kurie dirba ir aukojasi mūsų valstybės labui.

Stiprink visų Lietuvos piliečių vienybę, kuri reikalinga ne tik laisvei iškovoti, bet dar labiau – laisvėje gyventi. Gailestingumo darbai ir veiklus atidumas artimui tebūna mūsų vienybės liudijimas.

Šventasis Kazimierai, Lietuvos Globėjau, išmelsk malonę, kad mūsų Lietuva būtų tarsi žiburys: spindėtų tvirtu tikėjimu, tikra meile ir nepalaužiama viltimi.

Dieve, tu esi arti kiekvienam, kuris tavęs šaukiasi, todėl meldžiame, kad suvokdami laisvės kainą, prisimintume tikrąsias vertybes ir jų nuolat siektume, atsižadėdami beprasmio susipriešinimo, pavydo bei tuščių ambicijų ir, įsipareigodami gyventi solidariai, dirbti nuoširdžiai ir visados būti taikos ir santarvės kūrėjais.

Garbingasis Arkivyskupe Teofiliau Matulioni ir visi Lietuvos kankiniai, melskite už mus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas

2017-01-13, Antakalnio kapinėse pagerbiant Sausio 13-osios aukas