Renatas Švenčionis įšventintas kunigu Vilniaus arkikatedroje

Gegužės 6 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Kunigystės sakramentą priėmė diakonas Renatas Švenčionis.  Šv. Mišioms vadovavo ir Kunigystės šventimus suteikė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Mišias koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, apie 30 kunigų. Šv. Mišiose ir kunigystės šventimuose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje taip pat dalyvavo Renato Švenčionio artimieji, gausus būrys tikinčiųjų.

Pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas linkėjo naujai šventinamam kunigui uolumo ir visiško savęs atidavimo tarnaujant Dievui ir žmonėms. ,,Šiais metais turi tinkamą ir sektiną pavyzdį – Dievo Tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus švenčiame. […] Taip pat nepamiršk Dievo Apvaizdos, kuri tave pašaukė šiai tarnystei. Leisk ir toliau, kad ji tau vadovautų,“ – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Renatas Švenčionis prieš metus baigė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, iki kunigystės šventimų diakono tarnystę atliko Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijoje.

Kviečiame melstis už šį jauną kunigą ir prašyti Viešpaties, kad būtų jam maloningas, teiktų paguodą, jį stiprintų ir lydėtų pašaukimo kelyje.

Dievo žodis ir pamokslas Renato Švenčionio šventimų Mišiose (Marijos Radijo įrašas)

 Nuotraukos

Parengta pagal Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos informaciją