Pasaulinė Ligonių diena Vilniaus arkivyskupijoje

Vasario 11 d., per Lurdo Švč. Mergelės Marijos minėjimą, pasaulyje jau 24-tą kartą bus minima Ligonių diena. Pasaulinės Ligonių dienos proga popiežius Pranciškus kviečia mokytis pasitikėjimo Jėzaus gailestingumu iš Švenčiausios Mergelės Marijos.

Vilniaus arkivyskupijos vyskupai šią dieną lankysis Santariškių klinikose ir Nacionaliniame vėžio institute. 13.30 val. Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčioje bus klausoma išpažinčių, 14 val. arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas aukos šv. Mišias, kurių metu bus teikiamas Ligonių sakramentas. 15 val. vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis aukos šv. Mišias Gailestingumo Motinos koplyčioje Nacionaliniame vėžio institute (Santariškių g. 1).

Šią dieną daugelyje kitų Vilniaus parapijų taip pat bus aukojamos šv. Mišios meldžiantis už ligonius ir jų artimuosius bei teikiamas Ligonių sakramentas. Gailestingumo metų proga Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia pastebėti mūsų aplinkoje esančius vienišus senus, sunkiai judančius, neįgalius bendruomenės narius ir padėti jiems pasiekti bažnyčią, kurioje bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Pasaulinei Ligonių dienai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus ragina pasitikėti Švč. Mergelės Marijos tarpininkavimui, kreipiantis į Gailestingąją Jėzaus Širdį. Kviesdamas melstis už ligonius, popiežius Pranciškus primena: „Tikėjimo įkvėpta meilė akina prašyti kai ko daugiau nei vien kūno sveikata: prašome jiems ramybės, kylančios iš širdies gyvenimo giedrumo, kuris yra Dievo dovana, Šventosios Dvasios vaisius, dovana, kurios Tėvas niekada neatsako tiems, kurie jo kupini pasitikėjimo prašo.“ (Žinia 24-osios Pasaulinės ligonių dienos proga).

Vilniaus arkivyskupijos Carito parengta visuotinė malda Ligonių dienai:

VISUOTINĖ MALDA

Kun.: Gailestingasis Tėve, šiandien maldoje kartu su Visuotine Bažnyčia prisimename visus ligonius ir juos slaugančius. Meldžiame, išklausyk mūsų maldas, tačiau dar labiau prašome, kad mokytumei  klausyti Tavęs ir vykdyti Tavo valią.

Atliepas: Mokyk mus, Viešpatie, ir gydyk.

–  Globok, Viešpatie, savosios Bažnyčios ganytojus: kunigus, vyskupus ir popiežių, kad mokydami kitus, patys ištikimai Tau tarnautų.

–  Aplankyk savo malone visus ligonius, kad skausmo akimirkomis nepasiduotų nevilčiai, o leistųsi prisiartinti Jėzui, kuris nešdamas kryžių, eina greta mūsų.

–  Gailestingumo Motinai užtariant, sustiprink visus: artimuosius, medicinos darbuotojus, savanorius, kurie ligoniams padeda ir slaugo, kad mokėtų suprasti net menkiausiai pastebimus ligonių poreikius, žvelgti meilės kupinu žvilgsniu.

–  Laimink mūsų parapijos savanorius, kurie lanko vienišus ir negaluojančius bičiulius, mokyk juos pažinti Tavo veidą ir tarnauti Tau kiekviename iš jų.

–  Kristau, atidaryk dangaus vartus visiems mirštantiems, nes Tu nesusvyravai, eidamas už juos kentėti, o mus visus mokyk priimti Tavąją valią.

Kun.: Gailestingasis Dieve, išgirsk šias mūsų maldas, mokyk Tavęs klausytis ir Tau tarnauti. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.