Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja