Gedžiūnėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Vytautas Pūkas
Aptarnaujantis kunigas  Jonas Mačiulis