Mirė Pranas Andrius Grušas (1918–2017)

A†A Pranas Andrius Grušas

1918 07 27–2017 08 12

Pranas Andrius Grušas (Grušauskas) gimė 1918 m. liepos 27 d. Ročkių kaime, Seirijų valsčiuje. Pranas buvo jaunėlis Andriaus Grušausko ir Marijonos Jurgelionytės šeimoje, kurioje dar augo brolis Vladas ir seserys Vladzė, Antosė ir Ona. 1921 m. mirus Prano tėčiui, auginti vaikus Marijonai daug padėjo jos brolis kunigas Jonas Jurgelionis, klebonavęs Kaimelyje šalia Jurbarko. Pas dėdę kunigą apsigyveno ir Pranas, pradėjęs lankyti gimnaziją Jurbarke.

Baigė Kauno karo mokyklą, įgijo leitenanto laipsnį ir tapo atsargos karininku.

Vėliau mokytojavo Miroslave, Mergežeryje, Varėnoje ir Merkinėje. Mokytojų susirinkime sutiko savo būsimą žmoną Marytę Petrušytę. Marytė ir Pranas susituokė 1941 m. gegužės 4 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1943 m. jiems gimė dukra Milda.

Prasidėjęs karas skaudžiai palietė jauną šeimą. Pranas apsisprendė jungtis prie Lietuvos laisvės armijos, tačiau pakeliui į susitikimo vietą buvo vokiečių suimtas priverstiniams darbams. Vėliau jis atsidūrė Perkeltųjų žmonių stovyklose (DP, angl. Displaced Persons) Vokietijoje, iš pradžių Hanau, vėliau Ingolštate, Bavarijoje. Pranas prisijungė prie stovyklose aktyviai veikusios lietuvių bendruomenės, mokė matematikos čia organizuotose lietuvių mokyklose.

1946–1950 m. studijavo matematiką Frankfurto prie Maino Goethe‘s universitete. 1950 m. jis gavo leidimą vykti į JAV. Pirmasis Prano darbas Amerikoje buvo sausainių fabrike, tačiau lietuviško atkaklumo vedamas jau 1953 metais gavo matematikos magistro laipsnį Niujorko valstijos Sirakūzų universitete. 1958 m. Pranas įsidarbino IBM korporacijoje, joje dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 m.

Pranas troško vėl sujungti karo išskirtą šeimą. Padedamas darbovietės, jis nusisamdė advokatą, kuris pasiekė, kad Grušų šeima būtų įrašyta į sąrašą šeimų, kurioms buvo leista susijungti po R. Niksono ir N. Chruščiovo susitikimo 1959 metais.

Taip 1960 m. Marytė su Milda atvyko į JAV, o 1961 m. Pranui ir Marytei gimė sūnus Gintaras. Milda su vyru Kęstučiu Čižiūnu užaugino tris sūnus, auga aštuoni vaikaičiai. Sūnus Gintaras žengė kunigystės keliu, 1994 m. įšventintas kunigu. 2010 m. tapo vyskupu, Lietuvos kariuomenės ordinaru, o nuo 2013 m. Vilniaus arkivyskupu.

Pranas, kartu su Maryte, aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje JAV, dar nepriklausomoje Lietuvoje jis įsitraukė į ateitininkų veiklą ir buvo įvairių valdybų narys. Kartu su žmona rėmė pogrindinį antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje. 2015 m. Pranas ir Marytė grįžo į Lietuvą.

Pranas mėgo matematiką ir savo darbą IBM korporacijoje. Tačiau mylėjo jis Dievą, savo šeimą ir Tėvynę. Šią meilę Pranas paliudijo ištikimybe iki mirties. Pranas ir Marytė švenčia trečiąsias savo jungtuves, šįkart amžinojo Tėvo namuose.

Atsisveikinti su a. a. Pranu Grušu galima rugpjūčio 16 d., trečiadienį, nuo 12 iki 21 val. ir rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį, nuo 9 iki 12 val. Vilniaus vyskupų namuose (Šventaragio g. 4, Vilnius). Trečiadienį 17.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje – šv. Mišios už mirusįjį.

Velionio kūnas išlydimas ketvirtadienį 12 val. į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčią, kur 13 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Amžinojo poilsio velionis atguls Verkių kapinėse, šalia šią vasarą iškeliavusios žmonos Marytės.

Artimieji prašo vietoj gėlių aukoti Ateitininkų Fondui.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.