Mirė kunigas Marek Gladki

A†A kunigas Marek Gladki (1974–2002–2021)

2021 m. spalio 27 d. po sunkios ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Marek Gladki.

Marek Gladki gimė 1974 m. spalio 8 d. Vilniuje. 1992 m. baigęs vidurinę mokyklą, žemės ūkio mokykloje pradėjo mokytis vadybininko specialybės, bet jos neįgijo, nes pajuto pašaukimą į kunigystę. Visgi apsispręsti stoti į 1993 m. atkurtą Vilniaus kunigų seminariją buvo nelengva, tad M. Gladki dar pusmetį dirbo korespondentu, įstojo studijuoti žurnalistikos, po to išvyko į Lenkiją, kur Gdanske pradėjo studijuoti aplinkos apsaugos specialybę. Kaip pats yra rašęs, 1996 m. galiausiai nusprendė nesipriešinti Dievo kvietimui ir įstojo į Gdansko kunigų seminariją.

Baigęs Gdansko kunigų seminariją, gavo teologijos magistro laipsnį ir Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto diplomą. 2002 m. birželio 15 d. priėmė kunigo Šventimus. Inkardinuotas Gdansko arkivyskupijoje ir paskirtas Luzino Šv. Lauryno parapijos vikaru.

Dar prieš pradėdamas studijas kunigų seminarijoje, buvo pareiškęs norą ateityje kunigo tarnystę atlikti gimtojoje Vilniaus arkivyskupijoje, ir šis jo troškimas laikui bėgant vis stiprėjo. Tad 2004 m. kreipėsi į Vilniaus arkivyskupą su inkardinavimo prašymu. Svarstant dėl inkardinavimo, buvo paskirtas Eišiškių Kristaus žengimo į Dangų parapijos vikaru, o 2005 m. Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru. 2007 m. vasario 2 d. inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje. 2008 m. paskirtas Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaru. Nuo 2012 m. buvo Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.

Kunigą Marek Gladki tikintieji prisimena kaip turėjusį daug pastoracinių sumanymų ir kūrybinių idėjų, sakiusį žmonių širdis paliečiančius pamokslus, negailėjusį laiko buvimui su žmonėmis ir įvairiausiomis veiklomis stiprinusį bendrystę su parapijiečiais.

Kunigo Marek Gladki kūnas bus pašarvotas spalio 29 d., penktadienį, 15 val. Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje. 18 val. bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvių šv. Mišios – spalio 30 d., šeštadienį, 12 val. Po jų velionio kūnas bus palaidotas Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatieǃ

Vilniaus arkivyskupijos kurija