Mirė kunigas Antanas VALATKA

A. A. kunigas Antanas VALATKA (1945 – 1974 – 2021)

2021 metais rugpjūčio 24 dieną Telšių ligoninėje mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas, Mielagėnų parapijos rezidentas, Antanas Valatka.

Antanas Valatka gimė 1945 metais vasario 10 dieną Telšių r. Petraičių kaime, Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje.
1963 metais baigė Telšių darbo jaunimo vidurinę mokyklą.
1963–1969 m. dirbo Vilniuje valgyklų tresto darbininku.

1969 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.
1974 m. vysk. Juozapo Matulaičio-Labuko balandžio 7 d. įšventintas diakonu, o balandžio 9 d. – kunigu.
1974 m. liepos 10 d. paskirtas Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.
1975 m. gegužės 26 d. – Vilniaus Dievo Apvaizdos (Švč. Jėzaus Širdies) parapijos vikaru.
1979 m. balandžio 26 d. – Pavoverės Šv. Kazimiero parapijos ir jos filijos Pabradėje klebonu.
1983 m. gegužės 25 d. – Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos klebonu.
1983 m. rugpjūčio 26 d. – Baltosios Vokės (Vaidotų) Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos administratoriumi.
1986 m. balandžio 14 d. – Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos klebonu.

1989 metais, leidus Vilniaus arkivyskupui Julijonui Steponavičiui, sugrįžta į gimtąją Žemaitiją ir liepos 10 d. paskiriamas Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos klebonu su pareiga aptarnauti Notėnų Šv. kankinės Kotrynos parapiją.
1990 m. rugpjūčio 10 d. skiriamas Skuodo Švč. Trejybės parapijos altaristu.
1991 m. balandžio 24 d. – Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu.
1992 m. vasario 20 d. – Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu.
1994 m. vasario 7 d. dėl pablogėjusios sveikatos atleidžiamas iš Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos altaristu.

2006 m. spalio 31 d. grįžta į Vilniaus arkivyskupiją, kur yra paskiriamas Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentu su pareiga padėti šios parapijos sielovadiniame darbe. Nuo šio laiko iki mirties kunigas Antanas Valatka gyveno Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniuose globos namuose.

Velionis kunigas Antanas pasižymėjo pamaldumu, mėgdavo ilgas valandas praleisti bažnyčioje melsdamasis įvairias maldas. Dėl vis labiau progresuojančios ligos pagal galimybes talkino Mielagėnų parapijos klebonui, aukodamas šv. Mišias Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapinių globos namų gyventojams.

Velionis kun. Antanas Valatka rugpjūčio 27 d., penktadienį, 9 val. bus pašarvotas Telšių vyskupijos Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 12 val. Po jų – laidotuvės šios parapijos kapinėse šeimos kape. Prašome mielus kunigus šv. Mišių Auka palydėti kunigą Antaną į amžinybę.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurija