A†A kun. Marek Butkevič (1982-2008-2016)

A†A kunigas Marek Butkevič (1982–2008–2016)

Šių metų gruodžio 14 dieną, vėlai vakare, mirė sunkiai sirgęs kunigas, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras Marek Butkevič.

Marek Butkevič gimė 1982 m. balandžio 10 d. Trakuose. Augo Vilniuje tikinčioje šeimoje, kurioje buvo laikomasi visų katalikiškų tradicijų, vėliau su šeima persikėlė į Lentvarį. Buvo aktyvus mokinys, mylimas draugų, mėgiamas mokyklos renginių vedėjas, pasižymėjęs geru humoro jausmu. Po vienos piligriminės kelionės tapo Lentvario bažnyčios ministrantu ir ėmė mąstyti apie kunigo pašaukimą. Dalyvavimas parapijos veikloje, gilinimasis į tikėjimo tiesas, bendravimas su kunigais ir seminaristais subrandino apsisprendimą  2000 metais stoti į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Po vienų parengiamojo kurso metų nuo 2001 iki 2007 metų seminarijoje gilinosi į filosofinius ir teologinius mokslus, atliko praktikas parapijose, stovyklose.

2007 m. sausio 20 d. J. Em. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis suteikė Marekui diakono šventimus, o tų pačių metų birželio 1 d. paskyrė jį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso ugdytoju.

2008 m. balandžio 12 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje diakonas Marekas priėmė kunigo šventimus ir netrukus buvo paskirtas Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru. 2011 m. rugpjūčio 30 d. perkeltas eiti vikaro pareigas į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapiją. Ten besidarbuodamas, vėl prisidėjo prie kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentų ugdymo (2014–2016 m.).

Kunigas Marekas patraukdavo įvairaus amžiaus žmonių širdis savo nuoširdžiu atvirumu, iniciatyvumu, kritišku mąstymu, tiesiakalbiškumu, taktišku humoro jausmu. Mokėjo gražiai bendradarbiauti siekdamas bendro Bažnyčios tikslo – sielų išganymo.

Kunigo Mareko kūnas bus pašarvotas gruodžio 15 d. 19 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje (Kalvarijų g. 329). Penktadienį, gruodžio 16 d., 15 val. bus aukojamos Šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalbomis. Melstis prie mirusiojo bus galima iki 24 valandos (tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį).

Šeštadienį, gruodžio 17 d., 13 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios, po jų velionio kūnas bus palaidotas šalia Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios.

Gailestingasis Viešpats tepriima kunigą Mareką į savo džiaugsmą ir tepaguodžia liūdinčius.

Vilniaus arkivyskupijos kurija