Mirė kun. Gintautas Stanevičius (1970 – 1995 – 2015)

Birželio 21 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gintautas Stanevičius, prieš porą dienų sulaukęs 45 metų amžiaus.

Velionis gimė 1970 m. birželio 19 d. Varėnos r., Paūlių kaime, Marcinkonių parapijoje. Užaugo Varėnoje, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo pakrikštytas bei vėliau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 1977–1988 metais mokėsi Varėnos I vidurinėje mokykloje. 1989 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1995 m. birželio 3 d. Vilniaus katedroje įšventintas kunigu.

Kun. Gintautas Stanevičius dirbo šiose parapijose:

1995 m. birželio 3 d. paskirtas Visagino parapijos vikaru;

1997 m. rugsėjo 12 d. – Marcinkonių parapijos klebonu bei Kabelių parapijos administratoriumi;

2002 m. rugpjūčio 19 d. – Rūdiškių bei Paluknio parapijų klebonu.

2006 m. gegužės 30 d., atsižvelgiant į kun. Gintauto Stanevičiaus prašymą, jam leista apsigyventi Pilnų namų bendruomenėje ir tirti save dėl pasišventimo šiai bendruomenei.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. kun. Gintautas Stanevičius negalėjo eiti kunigo pareigų. Pastaruoju metu dėjo pastangas sugrįžti į kunigišką tarnystę.

Kun. Gintautas Stanevičius pašarvotas gimtosios Marcinkonių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos birželio 23-iąją, antradienį, 12 val. Velionis bus palaidotas Varėnos r. Paūlių kaimo kapinėse.

Gailestingasis Viešpats tesuteikia jam amžinąjį atilsį ir ramybę.