Mirė kun. Genrik Juzef BLAŽEVIČ (1946–1979–2018)

2018 m. kovo 11 d. mirė kunigas Genrik Juzef Blaževič.

Genrik Juzef Blaževič gimė 1946 m. birželio 9 d. Švenčionių r. Skarbiškės kaime. 1963 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą, 1971 m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą ir dirbo kultūros namuose meno vadovu. Įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Genrik tarnavo Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje vikaru, 1982 m. paskirtas Rūdninkų Švč. Trejybės parapijos klebonu, 1985 m. – Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų parapijos administratoriumi, 1986 m. – vėl Rūdninkų Švč. Trejybės parapijos klebonu, kartu aptarnaujant Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapiją, vėliau aptarnavo Jašiūnų Šv. Onos parapiją.

1996 m. išvyko į Baltarusiją, kur ketverius metus dirbo pastoracinį darbą. Grįžęs į Lietuvą, gyveno Švenčionyse ir pagelbėjo vietos klebonui. 2005 m. paskirtas į Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapiją, kur ėjo rezidento, vėliau – administratoriaus pareigas. 2008 m. dėl susilpnėjusios sveikatos buvo atleistas iš administratoriaus pareigų ir gyveno Švenčionių globos namuose.

A†A kun. Genriko Juzefo Blaževič laidotuvės vyko kovo 13 d. Švenčionių Visų Šventųjų parapijos kronikoje rašoma:

Antradienį, kovo 13-ąją, 12 val. suskambo Visų Šventųjų bažnyčios varpai kviečiantys švenčioniškius ir svečius melstis už kunigą Genriką Juzefą Blaževič, kurį Viešpats pasišaukė į dangiškąją Tėvynę. Į pilną Visų Šventųjų bažnyčią eidami procesijoje prie altoriaus susirinko gausus būrys Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Pamaldose dalyvavo Ignalinos dekanas kunigas Vidas Smagurauskas, Varėnos dekanas kunigas Justinas Aleksandravičius, Šalčininkų dekanas monsinjoras Vaclav Volodkovič. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis, o prasmingą ir jautrų pamokslą pasakė vyskupas Darius Trijonis. Dievo žodį skaitė ir vyskupams patarnavo Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai, atvykę į velionio laidotuves kartu su savo vadovu diakonu Gabrieliumi Satkausku ir dvasios tėvu kunigu Valentinu Šiuša. Mišių metu giedojo parapijos didysis choras, vadovaujamas vargoninkės Jolitos Budrytės-Abromavičienės. Pamaldoms pasibaigus jautrų žodį tarė dominikonų ordino vyresnysis brolis Slavomir Brzozecki OP. Parapijos klebonas kunigas Medardas padėkojo abiems vyskupams, gausiai susirinkusiems broliams kunigams, propedeutinio kurso studentams, parapijos choristams, Švenčionių rajono tarybos nariams, Švenčionių seniūnijos seniūnei Inai Sinienei ir seniūnijos darbuotojams, padėjusiems tinkamai pasiruošti laidotuvėms, sutvarkant bažnyčios šventorių.

Po liturginių apeigų ir maldų prie velionio kunigo Genriko Juzefo Blaževič, karstas su žemiškaisiais palaikais procesijoje atneštas į laidojimo vietą bažnyčios šventoriuje. Vyskupas Darius Trijonis pašventino kapo duobę ir, žemiškuosius palaikus atidavus žemės prieglobstin, visus pamaldų dalyvius pakvietė bendrai maldai. Pabaigoje skambėjo tradicinės „Viešpaties angelas“ ir „Marija, Marija…“ giesmės.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurijos ir Švenčionių Visų Šventųjų parapijos informacija