Malda prašant Melchioro Juozapo Fordono OFM Conv. beatfikacijos

Vilniaus Pranciškonų konventualų (OFM Conv.) vienuolynas išleido maldos lapelį, skirtą Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam Dievo Tarnui tėvui Melchiorui Juozapui Fordonui.

Juozapas Jokūbas Fordonas OFM Conv. (Józef Jakub Fordon) gimė 1862 m. rugpjūčio 5 d. Gardine. 1887 m. rugpjūčio 2 d. Kaune priėmė kunigo šventimus. Klebonavo Strubnicoje, Dambravoje, Gardine ir Vilniuje, Visų Šventųjų parapijoje. Inicijavo Rudaminos, Parudaminio ir Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčių statybą. Pastatė bažnyčią Baltojoje Vokėje.

1910 m. įstojo į Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordiną ir gavo tėvo Melchioro vardą. 1911 m. liepos 14 d. davė vienuolinius  įžadus. Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo Gardino pranciškonų bažnyčioje. Ten nuo mirties bausmės išgelbėjo gaisrininkus, tarp kurių buvo katalikų, stačiatikių ir žydų. Nuo 1920 m. gegužės iki 1921 m. lapkričio buvo Vilniaus pranciškonų vienuolyno vyresnysis.

1922–1927 m. – šv. Maksimilijono Kolbės bei jo bendradarbio nuodėmklausys ir patarėjas leidžiant žurnalą „Nekaltai Pradėtosios Riteris“. Mirė 1927 m. kovo 2 d. Žmonių laikytas šventuoju.

Tėvas Melchioras Fordonas pasižymėjo nuolankumu, paprastumu, atsidavimu vargšams. Įkūrė blaivybės ir Gyvojo rožinio brolijas, Marijos tarnaičių kongregaciją ir Šv. Pranciškaus trečiąjį ordiną. Kaip kunigas slapta patarnavo įvairioms vienuolijoms ir  graikų apeigų katalikams. Buvo žinomas nuodėmklausys ir rekolekcijų vadovas. 1997 m. birželio 30 d. pradėtas tėvo Melchioro Fordono beatifikacijos procesas.

Kviečiame melstis prašant t. Melchioro Juozapo Fordono paskelbimo palaimintuoju, kad pasiekęs altoriaus garbę savo užtarimu padėtų mums priimti didį Dievo Gailestingumą.

Malda prašant beatifikacijos Dievo Tarnui Tėvui Melchiorui Juozapui Fordonui

Visagali amžinasis Dieve, visokio šventumo šaltini ir begalinio gerumo Tėve, išklausyk mūsų nuolankią maldą ir padaryk, kad Tavo tarnas tėvas Melchioras Fordonas, Tavo gerumo ir švelnumo pavyzdys, ištikimas Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus mokinys, Asyžiaus vargdienio šventojo Pranciškaus sekėjas, pasiektų altoriaus garbę ir savo užtarimu padėtų mums priimti Tavo didį Gailestingumą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui“ (3 kartus).

Imprimatur + Arūnas Poniškaitis, Vicarius generalis, Vilnae, die 8 Martii AD 2016 Nr. S-72

 

Apie Dievo Tarno tėvo Melchioro Juozapo Fordono užtarimu gautas malones prašome pranešti Pranciškonų koventualų vienuolynui Vilniuje, Pranciškonų g. 1.

www.pranciskonai.lt