Lietuvos vyskupų posėdyje – Gailestingumo kongresas, “Amoris laetitia” ir “Caritas” statuto projektas

2016 m. gegužės 11–12 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai: G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai: E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio gailestingumo kongreso organizacijos ir trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin vizito etapus bei garbaus svečio išsakytas mintis.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta neseniai paskelbtam Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodiniam paraginimui Amoris laetitia. Telšių vyskupijos Klaipėdos šeimos centro direktorius kun. A. Vaitkevičius į posėdį susirinkusiems vyskupams pristatė šiame svarbiame Bažnyčios dokumente nagrinėjamą problematiką bei pagrindines mintis, taip pat dokumento svarbą šeimų sielovadai. Vyskupai nusprendė jau baigiamą į lietuvių kalbą versti posinodinio paraginimo tekstą paskelbti atskiru leidiniu, kad Popiežiaus mintys pasiektų kuo daugiau skaitytojų.

Posėdžio metu svarstyti naujo Lietuvos Caritas statuto ir organizacinės struktūros projektai, svarstyti įvairūs šios Katalikų Bažnyčios organizacijos veiklos aspektai. Ganytojai pritarė Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnybos sutarties, kurioje numatoma suskaitmeninti senesnes nei 100 metų Bažnyčios metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas, projektui. Šis visuomenei svarbus projektas ne tik prisidės prie Lietuvos dokumentinio paveldo išsaugojimo, bet ir suteiks galimybę kiekvienam besidominčiajam savo šeimos ar giminės genealogija su ja išsamiau susipažinti.

Posėdyje pabrėžta būtinybė reguliariai priminti visiems tarnaujantiems Bažnyčioje 2013 m. LVK paruoštas ir Šv. Sosto patvirtintas Prevencijos gaires Dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais (jos publikuotos Bažnyčios žinių 2013 m. nr. 2/392) bei aptarta, kaip užtikrinti, kad būtų jautriai ir sklandžiai reaguojama į asmenų, nepilnametystėje galimai patyrusių seksualinį išnaudojimą, kreipimusis į Bažnyčios atstovus, suteikiant šiems asmenims pradinę pagalbą, informaciją bei pradedant tyrimą.

Daug dėmesio skirta ir užsienio lietuvių sielovados reikalams. Svarstyta Lenkijos, Rusijos, D. Britanijos, JAV ir Kanados lietuvių kapelionų veikla. Naujai trejų metų kadencijai patvirtinti šie kapelionai: Seinų krašto lietuvių – kun. P. Gucevičius, Atlantos lietuvių ir Detroito Dievo Apvaizdos parapijos (JAV) – kun. G. Joniko, Mississauga Lietuvos Kankinių parapijoje (Kanada) dirbančio kun. N. Šmerausko bei Hamilton (Kanada) parapijoje dirbančio kun. P. Rudinsko.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvu naujai trejų metų kadencijai išrinktas kun. V. Rapalis.

Pasidžiaugta ir gražia sukaktimi: seniausias Lietuvos dvasininkas prel. K. Dobrovolskis, gyvenantis Romoje, švenčia 80-ąsias kunigystės metines. Į iškilmes, birželio 6 d. vyksiančias Popiežiškojoje šv. Kazimiero Lietuvių kolegijoje Romoje, vyks vysk. R. Norvila.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2016 m. rugsėjo 20 d. Šiauliuose.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija