Lietuvos vyskupų posėdyje – dėmesys Šv. Juozapo ir Šeimos metams

2021 m. vasario 22–24 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas, J. Kauneckas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač kard. A. J. Bačkį, neseniai atšventusį 20-ąsias pakėlimo į kardinolus metines. Jis priminė, kad kard. A. J. Bačkis kovo mėnesį minės ir kitą jubiliejų – 60-ąsias kunigystės metines. Aptaręs einamuosius dalykus, apaštalinis nuncijus palinkėjo susirinkusiesiems vaisingo darbo.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė praeitų metų gruodžio 8 d. prasidėjusių Šv. Juozapo metų bei šių metų kovo 19 d. prasidėsiančių Šeima – Amoris laetitia metų šventimo programai. Kaip pažymėjo LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vysk. A. Poniškaitis, per įvairias Šeima – Amoris laetitia metų sielovadines iniciatyvas visuotinė Bažnyčia nori pasiekti įmanomai daugiau pasaulio šeimų. Vysk. J. Ivanauskas pristatė savo vadovaujamos darbo grupės Šv. Juozapo metams Lietuvoje paminėti parengtas idėjas. Viena jų – trečiadienį, kovo 24 d., organizuojama pasninko diena vyrams.

Ganytojai apsvarstė visuomenėje kilusias iniciatyvas, kuriomis siekiama palaikyti šeimą kaip visuomenės pagrindą. Vyskupai pasidžiaugė visuomenės aktyvumu svarstant šį klausimą įvairiomis formomis. Pabrėžta, kad piliečių teisė pasisakyti svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais yra labai svarbi demokratinės visuomenės gyvenimo dalis.

Vyskupai išklausė ir aprobavo Lietuvos šeimos centro, Lietuvos Caritas, VšĮ Katalikų interneto tarnyba, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro bei Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro praėjusių metų finansų ir veiklos ataskaitas bei 2021 metų planus. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto 2020 m. veiklos rezultatus ir 2021 m. planus pristatė fakulteto dekanas diak. dr. B. Ulevičius.

Liturgijos komisijos siūlymu svarstytas dabar galiojantis Credo – Tikėjimo išpažinimo – vertimas į lietuvių kalbą. Vysk. A. Jurevičius pristatė Lietuvos teologų išvadas bei nuomones svarstomais klausimais. Lietuvos vyskupai konstatavo, kad įvairių sričių specialistų nuomonės, nors ir labai įvairuojančios, gali reikšmingai prisidėti prie vyskupų priimamo galutinio sprendimo.

Posėdžio metu ganytojai nusprendė, kad vysk. D. Trijonis ir toliau bus atsakingas už ryšius su Maltos ordino pagalbos tarnyba. Kitiems trejiems metams eiti savo pareigas buvo patvirtinti Stella maris direktorius kun. V. Poškus ir Šv. Mortos grupės koordinatorius nuo Lietuvos vyskupų konferencijos kun. A. Toliatas. LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas pristatė svetur gyvenančių lietuvių sielovados situaciją. Svarstyta apie lietuvių sielovados padėtį Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje ir Australijoje. Australijos lietuvių kapelionu kitai trejų metų kadencijai patvirtintas kun. J. Deveikis; tokiam pačiam laikotarpiui pratęsta ir Monrealio (Kanada) lietuvių kapeliono kun. P. Mališkos kadencija.

Europos Tarybai priklausančių šalių-narių vyskupų konferencijų Taryba (CCEE) šiemet Gavėnios metu organizuoja maldos už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje grandinę: kiekviena Tarybos šalis-narė nustatytą dieną meldžiasi už viso Senojo žemyno pandemijos aukas, o maldos grandinę užbaigia CCEE generalinis sekretoriatas Sankt Galene (Šveicarijoje). Lietuvoje vyskupai kviečia tikinčiuosius jungtis į šią kontinentinę maldos grandinę ir melstis už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje šeštadienį, kovo 6 d.

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. vasario 24 d. nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyko daugiausia pašvęstojo gyvenimo institutų bažnyčiose ir koplyčiose. Epidemiologinei situacijai pagerėjus ir sugrąžinus viešas pamaldas, nutarta pagal galimybes tęsti nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją Lietuvos parapijose.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2021 m. gegužės 18–20 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija