Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje – dėmesys Sinodui

2022 m. sausio 7 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasidžiaugė sklandžia Sinodinio kelio Lietuvoje eiga ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

LVK generaliniam sekretoriui kun. K. Smilgevičiui pristačius Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų sudėčių sąrašą, ganytojai jį patvirtino. Liturgijos komisijoje, vadovaujamoje vysk. R. Norvilos, dirbs vysk. L. Vodopjanovas, vysk. A. Poniškaitis, arkivysk. L. Virbalas, sekretorius – kun. K. Palikša. Švietimo reikalų komisijoje, vadovaujamoje arkivysk. K. Kėvalo, dirbs arkivysk. G. Grušas, vysk. A. Jurevičius, sekretorius – mons. R. Gudlinkis. Visuomenės informavimo priemonių komisijoje, vadovaujamoje arkivysk. G. Grušo, dirbs arkivysk. K. Kėvalas, arkivysk. L. Virbalas, sekretorė – Ž. Peluritienė. Vienuolijų reikalų komisijoje, vadovaujamoje vysk. L. Vodopjanovo, dirbs vysk. E. Bartulis, vysk. A. Poniškaitis, sekretorė – s. A. Venskauskaitė. Ekumeninių reikalų tarybai vadovauja vysk. D. Trijonis, sekretorius – br. kun. S. Rumšas. Jaunimo reikalų taryboje, vadovaujamoje vysk. A. Jurevičiaus, dirbs K. C. Trinkūnaitė, M. Macevičius, A. Grigaitytė, O. Eigirdaitė, kun. V. Mazirskas, s. A. V. M. Gedzevičiūtė, G. Eitavičienė, kun. A. Jankauskis, R. Jagelavičiūtė, sekretorė – s. E. Masalskaitė. Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija taryboje, vadovaujamoje vysk. J. Ivanausko, dirbs vysk. R. Norvila, vysk. A. Jurevičius, sekretorius – kun. A. Šuškevič. Socialinių reikalų taryboje, vadovaujamoje arkivysk. K. Kėvalo, dirbs vysk. D. Trijonis, mons. Ž. Vabuolas, S. Matulevičius, A. Kučikas, D. Puidokienė, D. Bukeikaitė, sekretorė – s. D. Kuzmickaitė. Šeimos reikalų taryboje, vadovaujamoje vysk. A. Poniškaičio, dirbs V. Vitkauskienė, N. Liobikienė, A. Petronis, diak. D. Chmieliauskas, kun. R. Doveika, kun. G. Jankūnas, sekretorė – V. Vitkauskienė.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė 2021 m. spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, per kurį bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų, kurių pirmasis – diecezinis baigsis 2022 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvoje veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose dirba Sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos Sinodinio kelio vyskupijose komandos. Sinodinio kelio Lietuvoje Nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius posėdžio metu išsamiai apžvelgė Sinodinio kelio Lietuvoje eigą, moderatorių nuveiktus darbus ir pasiūlė kelias datas Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgoms apibendrinti. Vyskupams pritarus, iki šių metų birželio 1 d. kas mėnesį bus apsvarstoma viena iš pateiktų temų, tuo pat metu siekiant susisteminti Sinodinės kelionės metu gautus atsakymus. Nuo birželio 1 iki 20 d. vyskupijų sinodinės grupės rengs diecezinių įžvalgų apibendrinimus, kurie bus publikuojami vyskupijų internetinėse svetainėse. Iki rugpjūčio 15 d. vyskupijose vyks ir Sinodinio kelio pabaigos šventės. Išanalizavusi diecezinių įžvalgų apibendrinimus, birželio 20–26 d. Nacionalinė sinodo grupė rengs Nacionalinį sinodinio kelio įžvalgų projektą ir pateiks jį svarstyti Lietuvos vyskupų konferencijai. Šį projektą Lietuvos vyskupai svarstys ir tvirtins 2022 m. birželio 28–29 d.

Visuotinė Bažnyčia šiuo metu švenčia popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos – Amoris laetitia metus, kurie baigsis birželio 26 d. Šių metų pabaiga bus švenčiama atskirai kiekvienoje vyskupijoje.

Posėdžio dalyviai pritarė vysk. L. Vodopjanovo pasiūlymui šalyje tęsti jau daugelį metų vykstančią nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. Šiemet iš parapijos į parapiją keliaujančios nuolatinės adoracijos metu kviečiama melstis trimis intencijomis: už taiką, už Sinodinį kelią ir už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą bei į šeimą.

Vysk. L. Vodopjanovas taip pat pasiūlė šiemet adoraciją praplėsti kiekvienoje parapijoje vykstančia kassavaitine adoracija už pašaukimus. Po diskusijų, giliai suvokdami santykio su gyvuoju Jėzumi svarbą ir pašaukimų į kunigystę bei pašvęstojo gyvenimo reikšmę Bažnyčiai, Lietuvos vyskupai nutarė kviesti brolius kunigus, pašvęstuosius ir visus tikinčiuosius, ypač maldos grupių narius, šeimas ir jaunus žmones parapijose kiekvieną savaitę adoruoti Švč. Sakramentą. Iškilus klausimams dėl adoracijos rengimo parapijos klebonas aptaria ir suderina su vietos ordinaru.

Ganytojai apsvarstė ir patvirtino personalines įvairių struktūrų sudėtis, pratęsė Lietuvos bei užsienio lietuvių sielovados kapelionų kadencijas. Mississauga Lietuvos kankinių parapijos (Kanada) sielovadininku kitus trejus metus dirbs kun. N. Šmerauskas. Kitai trejų metų kadencijai pratęsta ir Katalikių moterų sąjungos dvasios tėvo kun. V. Rapalio kadencija. Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvu penkerių metų kadencijai išrinktas iki šiol laikinai šias pareigas ėjęs kun. A. Jakušovas.

Trejų metų kadencijai patvirtinta nauja Katalikų radijo Mažoji studija valdybos sudėtis: jos nariais nuo šiol yra prof. P. Subačius, G. Tamaševičius ir kun. G. Blužas. Tokiam pačiam laikotarpiui patvirtinti ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatai Biblijos draugijoje. Šios delegatūros nariais nuo šiol yra vysk. J. Ivanauskas (vadovas), br. kun. R. Mizgiris, s. B. Rollin, kun. K. Smilgevičius, kun. M. Mitkevičius ir kun. L. Nedveckas.

Lietuvos vyskupai patvirtino patikslintą Europos skautų Religinio patarėjo Vade mecum projektą. Taip pat nutarta parvežti į Lietuvą šiuo metu Romoje esantį išeivijoje mirusio Kauno arkivyskupo augziliaro V. Brizgio (1903–1992) asmeninį archyvą. Parvežtas į Lietuvą šis archyvas bus saugomas Kauno arkivyskupijoje, kuriai vysk. V. Brizgys tarnavo iki 1944 m.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. kovo 23–25 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

www.lvk.lcn.lt