Lietuvoje lankosi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong

Lietuvoje viešintis Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wonglanko lanko kunigų seminarijas, susitinka su Lietuvos vyskupais, seminarijų dėstytojais ir studentais. Garbingasis svečias jau pažįstamas Lietuvos vyskupams ir kunigams: prieš pusmetį Romoje minint Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos steigimo 70-metį, arkivysk. J. C. Patrón Wong vadovavo iškilmingam Eucharistijos šventimui ir pasakė įsimintiną pamokslą (tekstas skelbtas „Bažnyčios žiniose“).

Pasak Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo, Dvasininkų kongregacijos sekretorius domisi Ratio fundamentalis nationalis atnaujinimu Lietuvoje. 2016 m. gruodžio 8 d.  Dvasininkų kongregacija paskelbė papildytą Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis – dokumentą, kuris reglamentuoja visoms valstybėms bendras kunigų ruošimo,seminarijų studijų organizavimo bei nuolatinio kunigų ugdymo nuostatas. Lietuvos Rationationalis – konkretus minėto dokumento pritaikymas dvasininkų rengimui mūsų šalyje.

Kaip rašoma šv. Jono Pauliaus II 1992 metais publikuotame apaštaliniame paraginime Pastores dabo vobis, seminaristų ugdymas apima žmogišką, dvasinę, sielovadinę ir intelektualinę sritis ir nuo pašaukimo pradžios tęsiasi iki mirties. Pozityviam ugdymui ypač pasitarnauja sakramentinės brolystės išgyvenimas, kunigų susitikimai, šv. Rašto skaitymas, malda, pastoracinių klausimų aptarimas, savitarpio pagalba, dvasinis vadovavimas, išpažintis, rekolekcijos. Tai progos vienam kitą pažinti, vienas į kitą įsiklausyti ir drauge melstis, būti kartu.

Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. gruodžio mėn. duomenimis, šalies seminarijose studijavo 45 klierikai. Pilną kunigų ugdymo programą Lietuvoje organizuoja dvi dvasininkų rengimo įstaigos  – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija ir Kauno tarpdiacezinė kunigų seminarija. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje būsimosioms studijoms ruošiasi Kauno metropolijos propedeutinio kurso studentai. Garbingasis svečias susitiks su visų trijų seminarijų rektoriais, dėstytojais, daugeliu studentų.

Šio vizito metu arkivysk. J. C. Patrón Wong taip pat lankysis įvairiose Lietuvos šventovėse bei Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija