Lietuvoje lankosi Didysis Penitenciaras kard. Mauro Piacenza

2016 m. birželio 27 – liepos 1 d. Lietuvoje lankosi Apaštalinės Penitenciarijos vadovas – Didysis Penitenciaras kard. Mauro Piacenza. Birželio 27–28 d. Vilniuje, o birželio 30 – liepos 1 d. Kaune garbus svečias kunigams skaito paskaitų ciklus apie Atgailos sakramentą, Švč. Jėzaus Širdies svarbą nuodėmklausių formacijoje, nuodėmklausio kaip Dievo gailestingumo liudininko tarnystę, Gailestingumo ir tiesos santykį Atgailos sakramento kontekste, Apaštalinės Penitenciarijos tribunolą ir kitomis temomis.

Birželio 27 d. ryte Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Didįjį Penitenciarą kard. M. Piacenzą pasveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Drauge su arkivysk. G. Grušu paskaitų klausėsi kard. A. J. Bačkis, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. A. Poniškaitis ir 68 kunigai iš Vilniaus arkivyskupijos, Panevėžio, Kaišiadorių, Vilkaviškio vyskupijų bei įvairių vienuolijų. Vėliau seminarijos koplyčioje drauge su garbiu svečiu ir vyskupais Eucharistiją šventė seminarijos rektorius kun. H.-F. Fischer CO ir į renginį atvykę kunigai.

Kard. M. Piacenzą kelionėje lydi jo asmeninis sekretorius mons. Lubomir Welnitz.

Apaštalinės Penitenciarijos tribunolui yra pavesta spręsti su sakramentine ir nesakramentine vidine (forum internum) sritimi susijusius klausimus. Forum internum apima tikinčiojo santykių su Dievu kompleksą, kuriame tarpininkauja Bažnyčia, siekdama antgamtinio tikinčiojo gėrio. Penitenciarijos tribunolas suteikia malones, išrišimus, dispensas, pakeitimus, sanacijas, kaltės dovanojimus, ir tai visuomet vyksta konkrečiais individualiais atvejais forum internum srityje. Užtikrindama maksimalų konfidencialumą, Penitenciarija vykdo savo funkcijas išskirtinai per nuodėmklausius.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija