Kunigų susirinkime – pažintis su vyskupu nominatu ir Tribunolo darbo pristatymas

2017 m. spalio 18 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pasveikino popiežiaus Pranciškaus 2017 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru nominuotą teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį.

Prisistatydamas vyskupas nominatas sakė, kad gyvenime gausu netikėtumų. Prieš kelerius metus jam, tarnaujančiam Telšių vyskupijoje, buvo staigmena kvietimas dirbti Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, o dabar – netikėtas paskyrimas iš Telšių Katedros administratoriaus pareigų į Vilnių vyskupo tarnystei. Vyskupas nominatas studijavo Romoje, apgynė moralinės teologijos daktaratą, dirbo parapijose, dėstė Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijose. Jis pabrėžė, kad gyvenime nėra atsitiktinumų, visos detalės, nutikimai labai svarbūs. Prašė melstis už jo tarnystę. Vyskupo nominato konsekracija vyks 2017 m. gruodžio 16 d. 12 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė naujai paskirtą Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovę Kristiną Trinkūnaitę. Ji kvietė bendradarbiauti, ieškoti būdų, kaip dirbti su jaunimu, telkti grupeles, nes jauni žmonės ištroškę gyvo santykio. Vadovė kvietė šioje tarnystėje su džiaugsmu priimti net ir nedideles pergales. Pagrindiniai Jaunimo centro veiklos uždaviniai: evangelizacija, pagalba atsinaujinti esamoms grupelėms, jų motyvacijos, entuziazmo palaikymas.

Pasikeitė Trinapolio rekolekcijų namų vadovė. Nuo šiol jų vadovė – Vilma Barauskienė. Rekolekcijų namai kviečia jaunimo, suaugusiųjų ir šeimų grupes atlikti rekolekcijas.

Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas kun. Andžejus Bogdevičius pristatė Tribunolo darbą, klausimus, kurie gali būti naudingi parapijose kunigams susitinkant su žmonėmis, siekiančiais, kad jų santuoka būtų pripažinta negaliojančia. Kasmet į tribunolą paduodama apie šimtą prašymų dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Tribunole dirba šeši teisėjai, penki notarai ir santuokos ryšio gynėja. Vienas kunigas konsultuoja ateinančius žmones, paaiškina, ar yra pagrindas kreiptis į tribunolą, pataria, kaip rašyti prašymą, pateikia klausimus, pagal kuriuos parašomas laisvos formos, rišlus santuokos istorijos tekstas ir atnešamas į tribunolą. Ieškovas gali atsinešti ir elektroninę laikmeną, kurioje yra tekstas. Tuomet teksto formuluotes galima čia pat pataisyti, kad jis būtų tikslesnis ir aiškesnis teisėjams. Svarbu parašyti, kiek santuokoje praleista metų, kaip klostėsi tarpusavio santykiai, kodėl pora išsiskyrė ir dėl kokių priežasčių ieškovas mano, kad santuoka buvo sudaryta negaliojančiai. Reikia pristatyti civilinės ištuokos dokumentą, išsamų išrašą apie sudarytą santuoką iš parapijos bažnyčios, o ne ta proga išduotą atviruką atminimui, taip pat pateikti tikslius ieškovo ir atsakovo adresus.

Jei dalyvauja abi šalys ir liudininkai, galintys paliudyti apie reikšmingas aplinkybes, – teismo darbas vyksta sparčiau. Liudininkams pageidaujant, išlaikomas konfidencialumas. Svarbūs ir kiti dokumentai: duomenys apie psichines ligas, abdukcijos, gydymo nuo priklausomybių aprašymai. Teismas kreipia dėmesį į santuokos sudarymo metu buvusią padėtį, kurią padeda atskleisti taip pat ir tai, kaip klostėsi santykiai po santuokos.

Santuokos nedaro negaliojančios tai, kad sužadėtiniai nelankė kursų, nepriėmė Pirmosios Komunijos, nepraktikavo tikėjimo, nemokėjo maldų. Santuoka taip pat nėra negaliojanti dėl vėlyvos neištikimybės, charakterio nesutapimų, nevaisingumo, nenoro įvaikinti.

Santuoka negalioja dėl ardomųjų kliūčių (amžiaus, nepajėgumo, ankstesnio galiojančio santuokinio ryšio, skirtingo kulto, šventimų, įžadų, pagrobimo, nusikaltimo vykdant nužudymą su konkrečiu tikslu susituokti, kraujo ir teisinės giminystės, svainystės, viešo padorumo kliūčių), santuokinio sutikimo trūkumo (pakankamo protinio suvokimo stoka, rimtas sugebėjimo suvokti esmines santuokos teises ir pareigas trūkumas, psichinio pobūdžio priežastys, dėl kurių nepajėgiama prisiimti esminių santuokos pareigų) ir kanoninės formos trūkumo. Nuo kai kurių kliūčių galima dispensuoti. Turto dalybų sutartis, pasirašyta prieš santuokos sudarymą, nebūtinai įrodo santuokos negaliojimą, nes svarbus esminis nusistatymas, pasiryžimas susituokiant visą gyvenimą vienam kitą mylėti ir gerbti.

Arkivyskupas priminė, kad parapijoje prieš pradedant vykdyti remonto darbus, kurių vertė viršija 10 tūkst. eurų, reikia raštiško kurijos pritarimo. Jei objektai turi paveldo statusą, dėl remonto darbų visada reikia raštu kreiptis į kuriją ir gauti raštišką pritarimą.

Parapijoje svarbu tinkamai prižiūrėti tai, kas buvo neseniai restauruota, kad dėl netinkamos priežiūros nereikėtų netrukus vėl iš naujo restauruoti. Taip pat reikia turėti kilnojamųjų vertybių evakuacinius planus nelaimės atveju, kad būtų aišku, kokias vertybes reikia pirmiausiai gelbėti ir kaip tai daryti. Saugumo tikslais vertybes reikėtų saugoti Bažnytinio paveldo muziejuje, tačiau, reikalui esant, visada jas galima pasiimti tam, kad bažnyčiose jos būtų naudojamos pagal paskirtį.

Trakų bažnyčios klebonas ir dekanas kun. Jonas Varaneckas kvietė įsigyti Švč. Mergelės Marijos paveikslo iš Trakų bažnyčios kopiją ant drobės ir siųsti ją parapijose per šeimas, namus. Paveikslo kopija yra be auksuoto rūbo, galima pasirinkti iš trijų siūlomų jos dydžių. Tokios paveikslų piligrimystės stiprina šeimos pamaldumą, skatina telktis, vienija visus narius.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks lapkričio 8 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-