Kunigų susirinkime – pastoraciniai klausimai

Sausio 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos kunigai pasveikino gruodžio mėnesį konsekruotą Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pristatė dekretą, kuriuo arkivyskupijoje įsteigia du pastoracinius regionus: šiaurinį ir pietinį. Šiauriniam regionui priskiriami Ignalinos, Švenčionių, Kalvarijų ir Vilniaus II dekanatai. Šio regiono pastoracija rūpinsis vyskupas Darius Trijonis. Pietiniam regionui priskiriami Naujosios Vilnios, Šalčininkų, Trakų, Varėnos ir Vilniaus I dekanatai. Šio regiono pastoracija rūpinsis vyskupas augziliaras ir genaralvikaras Arūnas Poniškaitis. Vyskupai augziliarai lankys dekanatus, parapijas, rūpinsis reikalingų leidimų išdavimu. Taip pat arkivyskupo metropolito dekretu Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijai iki šiol priklausiusi teritorija, ribojama Neries upės, Vilniaus g., Gedimino pr. ir J. Tumo-Vaižganto g., nuo šiol priskiriama Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijai.

Vaidotų parapijos klebonas kun. Jurij Vitkovskij kalbėjo apie tai, kaip sekasi pasiekti tuos žmones, kurie nelanko bažnyčios. Tik paskirtas į šią parapiją, kunigas užsibrėžė tikslą aplankyti visų parapijiečių namus. Per trejus metus pavyko šį tikslą pasiekti. Vieni priėmė su džiaugsmu, kiti neįsileido. Lankyti parapijiečius – kanonų nurodoma klebono pareiga ir kartu proga užmegzti draugiškesnius santykius ir pakviesti į pamaldas bažnyčioje. Pastebėta, kad po parapijos lankymo žmonių bažnyčioje padaugėja.

Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Ričardas Doveika kalbėjo apie miesto pastoraciją. Vilniaus miesto ypatumas – dvikalbystė, toje pačioje teritorijoje esančios skirtingos bendruomenės, turinčios kitokį požiūrį, estetinį suvokimą. Nors vykdomos katechezės, rengiami kursai sužadėtiniams, ruošiamos piligriminės kelionės, vyksta įvairių grupelių veikla, prieinami bendruomenių interneto puslapiai, dalyvaujama socialiniuose tinkluose, visa tai vis dėlto daugumos žmonių į bendruomenes nepatraukia. Taip pat pastebimas vienybės tarp kunigų trūkumas. Esame misijų kraštas, kuriame bijome nukentėti už Kristų. Krikščionys neretai nors ir išpažįsta tikėjimą, nelanko bažnyčios, domisi ezoterika, magija, pasiduoda prietarams. Vyrauja kultūrinė krikščionybė, troškimas ieškoti malonios ir patogios krikščionybės.

Pastoracijai pasitarnautų kremuotų palaikų laidojimo apeigynas, palaiminimų apeigynas, naujos visuotinių maldų knygos, naujas mišiolas, naujai išleistos Šv. Rašto skaitinių knygos, atnaujintos maldos formulės, elektroninė brevijoriaus versija, taip pat katalikiškos informacijos telkimas viename šaltinyje, pasauliečių parengimas nešti Švč. Sakramentą ligoniams, išsiskyrusiųjų sielovados vystymas, Rožinio draugijos vyskupijos mastu steigimas. Svarbu, kad naujų bažnyčių statyba būtų ne tik vienos parapijos reikalas, bet ir visos vyskupijos rūpestis.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kun. Vladimiras Solovejus kalbėjo apie „Šviesos ir gyvenimo“ projekto taikymą Nemėžio rektorate. Projektas prasidėjo Mišių patarnautojų krikščioniška formacija, kuri rėmėsi Šv. Raštu, telkė bendruomenę. Pirmasis etapas – evangelizacinės rekolekcijos, padedančios sąmoningai pasirinkti Kristų kaip Dievą, antrasis etapas – (deutero)katechumenatas, o trečiasis – diakonija, kuriame padedama įgyvendinti savo talentus bendruomenėje. Rekolekcijos trunka dvi savaites. Bažnyčioje susituokusios poros kviečiamos į „Namų Bažnyčią“, sutelkiančią nuo 4 iki 7 porų, kurios susitinka kartą per mėnesį namuose pas vieną iš šeimų. Jau parengtos penkios animatorių poros, kurios moka lietuviškai (judėjimas kilęs iš Lenkijos ir plinta tarp lenkiškai kalbančių šeimų). Šios poros galėtų padėti telktis kitų parapijų šeimoms ir taip ugdytų kitas šeimų bendruomenes, galinčias gyventi sąmoningą krikščionišką gyvenimą, besiremiantį Dievo Žodžiu.

Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno brolis kun. Bernardas Mindaugas Verbickas OP kalbėjo apie dominikonų bažnyčios rektorate veikiantį Alfa kursą, kuris trunka du mėnesius, sutelkia apie 50 žmonių. Dalyviai būna patraukti, trokšta tęsti. Rengiamas Beta kursas apie sakramentus, kur jau patys žmonės kviečiami ruoštis ir pristatyti įvairias temas vieni kitiems. Vėliau pristatomos įvairios prie vienuolyno bažnyčios veikiančios grupelės, į kurias žmonės kviečiami įsijungti. Taip pat rengiamos stovyklos, rekolekcijos, maldos savaitgaliai, kad žmonės labiau įsitrauktų į visavertį krikščionišką gyvenimą.

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė pristatė Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pasirašytą dekretą dėl Kilnojamų kultūros vertybių saugojimo, priežiūros ir naudojimo Vilniaus arkivyskupijoje tvarkos patvirtinimo.

Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro sielovadininkas kun. Jaroslavas Spiridovičius kvietė kunigus paraginti parapijose esančius ministrantus dalyvauti Jaunimo centro rengiamuose užsiėmimuose. Vasario 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje rengiamas ministrantų krepšinio turnyras. Liepos 23–25 d. Pavilnio rekolekcijų namuose rengiamos tylos rekolekcijos. Liepos 9–15 d. rengiama ministrantų stovykla Guopstų stovyklavietėje. Ministrantų sielovada – tai puiki pašaukimo ugdymo vieta. Jaunimo centras laukia klausimų ir pasirengęs padėti plėtoti jaunimo sielovadą parapijose.

Sausio 14 d. minima Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Popiežius Pranciškus išplatino šiai dienai skirtą Žinią: „Migrantus ir pabėgėlius priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti“. Parapijos, bendruomenės ir pavieniai tikintieji kviečiami šią dieną melstis už tuos, kurie dėl įvairių priežasčių turėjo palikti gimtuosius namus ir savo šalį.

Sausio 18–25 d. meldžiamės už krikščionių vienybę. Sausio 25 d. 18 val. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvaus įvairių krikščioniškų bendruomenių vadovai ir nariai.

Vasario 2 d. minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Tai puiki proga aplankyti parapijoje esančias vienuolių bendruomenes ir melstis už jų misijos sėkmę.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. vasario 7 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-