Kunigų susirinkime kalbėta apie vaikų ir jaunimo ruošimą sakramentams

2015 m. gegužės 6 d. Vilniaus šv. Juozapo Kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas, kuriame kalbėta apie vaikų ir jaunimo ruošimą sakramentams parapijose. Po bendros maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pasveikino naujai įšventintus kunigus Valentiną Dulko ir Danielių Narkun, kurių Kunigystės šventimai vyko balandžio 25 d. Vilniaus arkikatedroje.

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro (VAKC) vadovė Raimonda Kuklienė pristatė atnaujintas parapinės katechezės gaires – vaikų ruošimo Susitaikinimo sakramentui ir Pirmajai Šventajai komunijai bei paauglių ruošimo Sutvirtinimo sakramentui tvarką. Lektorė akcentavo, kuo Katechetikos centras gali pagelbėti kunigams. Katechetė Birutė Jachimovič pasakojo, kaip vyksta vaikų ir jaunimo katechezė ruošiantis sakramentams. Kalbėta apie iššūkius, pvz., neįgaliųjų ruošimas sakramentams, vaikų, kurie nelanko tikybos pamokų, katechezės klausimas. Kiekvienų metų rugsėjo 1-25 dienomis tėvai turėtų kreiptis į parapijos kleboną dėl vaiko ruošimo Pirmajai komunijai. Katechezė parapijoje turi vykti pagal nuoseklią programą, naudojami įvairūs metodai. Katechetikos centras yra parengęs metodinę medžiagą katechetui, leidinius vaikui ir tėvams. Siūloma organizuoti devynis susitikimus tėvams, kurių vaikai ruošiasi sakramentams. Katechetas, dirbantis parapijoje, turėtų siekti įgyti gilesnių žinių, padėti vaikams eiti tikėjimo keliu. Katechetai kviečiami tobulintis ir dalyvauti VAKC organizuojamuose susitikimuose. Klebonus kalbėtojos ragino informuoti savo katechetus apie VAKC vasaros sesiją katechetams. Jeigu parapijose trūksta katechetų, klebonai gali pasiūlyti kitų sričių pedagogams dalyvauti persikvalifikavimo kursuose, vykstančiuose Lietuvos Edukologijos Universitete, Vilniuje. Apie tai informacijos gali suteikti VAKC.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie ką tik paskelbtus artėjančius Gailestingumo metus. Turime dvi šventoves, labai artimai susietas su Gailestingumu – tai Aušros Vartų Gailestingosios Dievo Motinos koplyčia ir Gailestingumo Šventovė su Gailestingojo Jėzaus paveikslu, nutapytu pagal s. Faustinos regėjimus. Gailestingumo metai bus švenčiami ne tik Romoje, bet ir visose vyskupijose, parapijose. Į praktiškai įgyvendinamą Gailestingumą sieksime įtraukti kuo daugiau žmonių tiek parapijose, tiek vyskupijos lygmeniu.

Ganytojas kvietė gegužės 8 d., minint II pasaulinio karo pabaigos metines, visuotinėje maldoje prisiminti karuose žuvusiuosius ir melstis už taiką. To bus meldžiama ir Vilniuje vyksiančiose ekumeninėse pamaldose šv. Jonų bažnyčioje. Arkivyskupas kvietė kunigus kalbėti apie pagalbą kenčiantiesiems karus kitose šalyse, skatinti jautrumą, krikščionišką meilę artimui, kviesti dalytis Dievo žodžiu ir tuo, ką turime, su kitais stokojančiais.

Susirinkime priminta apie gegužės 9 d. vyksiančią atvirų durų dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Į ją kviečiami visi, ne tik svarstantieji kunigo pašaukimą. Seminarijos rektorius pakvietė ir grupes iš parapijų, bendruomenių ir kitu metu apsilankyti seminarijoje ir susipažinti su čia vykstančiomis veiklomis. Pristatyta Sekminių šventės programa Vilniaus Kalvarijose, Devintinių procesija Vilniaus senamiesčio gatvėmis. Susirinkime arkivyskupas paminėjo, kad džiugu, jei mokyklų bendruomenės mokslo metų baigimo dieną nori drauge dalyvauti šv. Mišiose, tačiau atestatų teikimo ceremonijos neturėtų vykti bažnyčiose.

Kunigai pakviesti skatinti jaunimą dalyvauti Lietuvos Jaunimo Dienose Alytuje. VA Jaunimo centras kviečia kunigus patarnauti susitaikinimo vakare ar sekmadienio šv. Mišiose. Kalbėta apie galimybę ministrantams vykti į ministrantų dieną Vatikane. Vyskupas Arūnas Poniškaitis pristatė Kanos šeimų bendruomenės organizuojamą vasaros stovyklą sutuoktiniams. Buvo pristatyti naujausi leidiniai, naudingi kunigų saviugdai ir  gera dovana susitikimuose su įvairiausiais žmonėmis, lankant tikinčiųjų namus.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks antrąjį birželio trečiadienį.