Kunigų susirinkime kalbėta apie kunigystės pašaukimo dovaną

Gegužės 17 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje dirbančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kad kunigo formacija tęsiasi net ir pabaigus seminarijos studijas. Kun. Saulius Rumšas OP pristatė Dvasininkijos kongregacijos 2016 m. gruodžio 8 d. dokumentą „Kunigystės pašaukimo dovana“ (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis).

Dvasininkijos kongregacija rūpinasi ir seminarijų, ir kunigų nuolatinės formacijos klausimais. Dokumentą sudaro aštuoni skyriai, kuriuose pristatomas požiūris į pašaukimą, kunigiškojo pašaukimo ugdymo pagrindai, dalyvaujantys veikėjai, seminarijos studijų organizavimas, nuolatinio kunigų ugdymo svarba. Svarbu apskritai ugdyti žmogaus supratimą apie pašaukimą, kuris atpažįstamas bendruomenėje. Kunigų seminarijos – vietos, kur ugdomas būsimas kunigas, einantis unikaliu keliu. Šiame kelyje jam reikia išmokti būti Kristaus mokiniu ir misionieriumi. Pašauktasis apdovanotas Dievo malone, bet kartu yra žmogiškai trapus. Jis turi būti ugdomas taip, kad nepultų į klerikalizmą ir be perstojo neieškotų tikinčiųjų pritarimo.

Seminaristų ugdymas, taip pat remiantis šv. Jono Pauliaus II 1992 metais publikuoto apaštalinio paraginimo „Pastores dabo vobis“ nuorodomis, apima žmogišką, dvasinę, sielovadinę ir intelektualinę sritis. Ugdymo procesas nuo pašaukimo pradžios tęsiasi iki mirties, sudaro vienovę ir neturėtų nutrūkti. Nuolatinis kunigų ugdymas trunka visą gyvenimą ir yra santykio su Jėzumi Kristumi peržvalga. Tokio ugdymo tikslas – palaikyti ištikimybę tarnystei atnaujinant šventimų metu gautas malones. Ugdymas visada orientuotas į Kristų, nes kunigas siekia būti panašus į Jį. Kunigas pašaukimą gavo dovanai, todėl yra kviečiamas dovanoti save pagal Dievo valią, išsaugoti atvirą širdį, išskleisti gautas malones.Tai reiškia rūpintis ugnimi, kuri kunigiškai tarnystei teikia šilumą ir šviesą.

Visa kunigų bendruomenė – presbiteriumas – yra kunigo ugdymo vieta ir turi būti kaip šeima. Pirmieji metai po šventimų ypač svarbūs tam, kaip kunigas toliau išgyvena savo tapatybę. Reikia palydėti kunigą ir svarbu, kad jis pats bendradarbiautų su panašaus amžiaus konfratrais, vyresniais kunigais. Vyskupas turėtų vengti neseniai pašventintą kunigą panardinti į pernelyg sunkias situacijas.

Dokumente pristatomi ir iššūkiai, su kuriais susiduria kunigai, vienas iš jų – asmeninio silpnumo patirtis. Ją atradus, svarbu neizoliuoti savęs nuo kitų kunigų, ieškoti dvasinės ir psichologinės pagalbos. Dar vienas pavojus – tapti sakralumo funkcionieriumi, atlikti pareigas ir funkcijas neįdėjus širdies. Paminėti ir celibato iššūkiai. Dvasinė bendrystė su kitais kunigais ir paguodos ieškojimas Kristuje padės atnaujinti savo tapatybę ir atrasti tikrąją tarnystės prasmę. Yra ir valdžios, turto troškimo iššūkis, užkertantis kelią Dievo valiai ir tikinčiųjų poreikiams. Nemažas ir šiuolaikinės kultūros iššūkis, reikalaujantis nuolatinio atsinaujinimo, intelektualinės lavybos. Pozityviam ugdymui ypač pasitarnauja sakramentinės brolystės išgyvenimas: broliški kunigų susitikimai, Šventojo Rašto skaitymas, malda, pastoracinių klausimų aptarimas, savitarpio pagalba, dvasinis vadovavimas, išpažintis, rekolekcijos. Tai progos vienam kitą pažinti, vienas į kitą įsiklausyti ir drauge melstis, būti kartu. Kunigo ugdymas – ne tik seminarijos užduotis, bet ir visų kunigų ir tikinčiųjų bendruomenės reikalas.

Arkivyskupas padėkojo visiems kunigams, kurie nelieka abejingi, kai reikia padėti, kvietė toliau plėtoti savitarpio pagalbą, išsaugoti bendrystę, sustiprinti tuos, kuriems sunku. Ganytojas pasveikino gegužės 6 d. pašventintą kunigą Renatą Švenčionį ir kunigus, kurie šį mėnesį švenčia kunigystės jubiliejus.

Arkivyskupas priminė, kad parapijose, kai teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, atnašų procesijoje reikėtų išlaikyti kuklumą, nepamiršti, kad svarbiausia nešti duoną ir vyną Eucharistijai. Arkivyskupas ragino klebonus pasirūpinti transportu ir aktyviau kviesti žmones registruotis ir organizuotai vykti į garbingojo Dievo tarno arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes, kurios vyks birželio 25 d. Vilniaus Katedros aikštėje. Taip pat bendradarbiauti su vietine žiniasklaida, pristatyti būsimąjį palaimintąjį lietuvių ir lenkų kalbomis.

Dar galima registruotis į Lietuvos piligrimystę spalio 19–22 d. Fatimoje (Portugalija), kur šiais metais minimos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo šimtosios metinės. Norintys vykti kviečiami registruotis pas savo parapijos kleboną.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis kvietė raginti jaunimo grupeles registruotis dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose, kurios vyks Vilniuje birželio 23–25 d. Tai ypač puiki proga telktis Sutvirtinimo sakramentą priimantiems jaunuoliams ir imtis bendros veiklos. Vėliau šie jaunuoliai galėtų sudaryti jaunimo grupelės parapijoje branduolį.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks birželio 7 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje.

-ksb-