Kunigų susirinkime – apie Ad limina, Šeimadienį ir Pašvęstojo gyvenimo metus

Vasario 11 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jame dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis ir arkivyskupijos sielovadoje dirbantys dvasininkai. Vyskupas A. Poniškaitis susirinkimą pradėjo Valandų liturgijos Dienine malda.

Arkivyskupas padėkojo kunigams, prisidėjusiems ir dalyvavusiems Šeimadienio renginyje, kuris nudžiugino ir maloniai nustebino atvykusius žmones ir Litexpo parodų rūmų darbuotojus. Šeimadienyje apsilankė daugiau kaip dešimt tūkstančių žmonių, per dieną buvo surengti užsiėmimai daugiau kaip dviems tūkstančiams vaikų. Įvairiuose darbuose talkino apie du tūkstančius savanorių. Dabar svarbu toliau parapijose plėtoti šeimų sielovadą. Arkivyskupijos Šeimos centre pastebėta, jog per Šeimos metus parapijose šeimoms skirtų grupelių beveik padvigubėjo. Šeimos centras turi parengtas metodines rekomendacijas ir teikia įvairių patarimų darbui su šeimomis. Neseniai parengtas kursas paauglių tėvams, taip pat vyksta mokymai tiems, kurie parapijose ruoštų sužadėtinių kursus. Patirtis parodė, kad pastarieji kursai labai veiksmingi, įtraukia daugiau žmonių į rengimo darbus.

Arkivyskupas pasidalijo įspūdžiais iš neseniai Romoje pasibaigusio Ad limina vizito. Arkivyskupas sakė, kad susitikime su popiežiumi vyskupai iš Lietuvos susėdo į bendrą ratą ir dalijosi įvairiomis mintimis. Vyskupai pakvietė popiežių atvykti į Lietuvą. Pastebima, kad popiežiaus vizitai į įvairias šalis yra trumpi, skirti vienam konkrečiam tikslui. Pokalbyje su popiežiumi aptarta, kad Sinodas šeimos klausimais yra galimybė įvairių kraštų ganytojams išsakyti savo mintis. Sinodo tikslas nėra keisti Bažnyčios mokymą, bet labiau atsiverti Šventajai Dvasiai. Pokalbyje pabrėžta Europoje vykstanti ideologinė kolonizacija, visuomenėje gajos laikinumo ir reliatyvizmo nuostatos, kurias įveikti reikės daug išradingumo, naujų būdų, kaip prabilti į jaunus žmones. Taip pat buvo kalbėta apie reformas Romos kurijoje, finansų skaidrumą, kurio reikia vyskupijų ir parapijų gyvenime, apie pagalbos aktualumą kenčiantiems, maldos už pašaukimus reikalingumą. Vyskupai lankėsi įvairiose kongregacijose, gavo pasiūlymų dėl nuolatinės kunigų formacijos, susipažino su Lietuvai svarbių asmenų beatifikacijos ir kanonizacijos bylų eiga.

Pašvęstojo gyvenimo metų aktualijas pristatė br. Ramūnas Mizgiris OFM, s. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, br. Tomas Pilch OFM Cap. Prelegentai apžvelgė statistinius duomenis apie vienuolijas. Moterų vienuolių Lietuvoje yra daugiau nei kunigų, tačiau pusė seserų yra vyresnio amžiaus ir negali aktyviai dalyvauti pastoraciniuose darbuose. Vienuolijų gyvenime pastebimas pervargimas, neretai imamasi per daug įvairios veiklos. Vienuolijos meldžiasi už kiekvieną kunigą asmeniškai, malda palydi specialias intencijas, ypač kai to prašomos, stengiasi palaikyti, išklausyti kitus, kai tik yra toks poreikis. Pašvęstojo gyvenimo asmenys turėtų skirti daugiau laiko maldai, ne tik liturginėms valandoms, Eucharistijai, bet ir kontempliacijai, labiau plėtoti broliškus santykius bendruomenėse ir su kitais asmenimis, savo misiją derinti vienuolijos kontekste, paisyti prioritetų. Vienuolijos iš kunigų tikisi didesnio bendradarbiavimo, dvasinio palydėjimo, pagarbos ir supratimo, teisingo atlygio už atliekamus darbus. Vienuoliai kunigai su vyskupijos kunigais taip pat gali bendradarbiauti talkindami rekolekcijose, atlaidų metu, kartu melsdamiesi, imdamiesi bendrų darbų ir pažindami vieni kitų lūkesčius. Mažėjant pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą, svarbu neprarasti vilties, neprisidėti prie pražūties pranašų, bet toliau maldoje budėti, plėtoti charizmą ir prisiminti, kad pašaukimų autorius yra Kristus, o ne žmogiški išskaičiavimai ar bendruomenės poreikiai.

Arkivyskupas Gintaras Grušas prisiminė susitikimus su Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos tarnautojais, kurie pabrėžė, kad vienuolijų nariai – tai Bažnyčios ir Švč. Mergelės Marijos įvaizdis. Sutikdami vienuolius turime vertinti jų pašaukimus, nes jie praturtina, paįvairina Bažnyčią ir pasitarnauja evangelinės žinios liudijimui. Ganytojas dėkojo vienuoliams kunigams, kurie neretai yra dvasios tėvai kunigams ir kvietė aktyviau jų tarnyste pasinaudoti, kad suteiktume vienas kitam dvasinę pagalbą, nes be bendradarbiavimo ir ėjimo kartu lengva pasiklysti.

Arkivyskupas kvietė parapijas prisidėti Caritui organizuojant pagalbą krikščionių bendruomenių pabėgėliams iš Irako. Tai konkretus solidarumo ir ekumenizmo gestas. Taip pat arkivyskupas priminė, kad kovo 1 d. meldžiamės už lietuvius visame pasaulyje. Mišiose kunigai raginami Visuotinėje maldoje melstis už tuos, kurie gyvena ir dirba už Lietuvos.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas kvietė skleisti informaciją apie Pašaukimų savaitgalį seminarijoje, kuris vyks vasario 27 d. – kovo 1 d. Jo metu 17-35 metų vyrams bus galimybė ne tik pagyventi seminarijoje, svarstyti apie savo pašaukimą bet ir dalyvauti specialioje programoje, melstis, bendrauti su seminarijos bendruomene. Kovo 7 d. Seminarijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium vitae“ dvidešimtmečiui pažymėti.

Kitas kunigų susirinkimas prasidės kovo 4 d. 10 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis Šv. Kazimiero garbei. Vėliau kunigų susirinkimas vyks Vilniaus arkivyskupijos kurijoje.

-ksb-