Kovo 12 d. Vilniuje rinkosi Lietuvos Vyskupai

Kovo 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, P. López Quintana; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, R. Norvila, L. Virbalas, K. Kėvalas, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris padėkojo LVK Pirmininkui už pakvietimą, pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Posėdyje pirmiausiai buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos šeimos centro, Lietuvos katechetikos centro, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro bei Iustitia et pax komiteto praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Atsiliepdami į tikinčiųjų prašymus, į posėdį susirinkę ganytojai nusprendė kovo 22 dieną, penktojo Gavėnios sekmadienio šv. Mišių metu visoje šalyje melstis už taiką Ukrainoje. Nuspręsta sukurti visuotinę maldą, kurioje atsispindėtų šios maldos intencijos.

Susirinkusieji pritarė vysk. K. Kėvalo projektui organizuoti tris dienas truksiančius kunigų formacijos kursus. Šių kursų metu kunigai turės progą pagilinti savo įvairių teologijos sričių žinias bei pasidalinti tarpusavyje praktine sielovados patirtimi.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas informavo susirinkusius apie džiugią naujieną iš D. Britanijos: greitu laiku turėtų būti baigti tikslinti formalumai, susiję su Birmingham’o lietuvių kapeliono paskyrimu. Vietos ordinarui pasirašius skyrimo dekretą, lietuvių sielovada šiose D. Britanijos dalyse ims rūpintis kun. Ramūnas Gerdauskas. Prel. E. Putrimas pristatė ir kai kurias aktualias, su lietuvių sielovada užsienyje susijusias problemas. Pabrėžta, kad P. Amerikos kalėjimuose vis daugėja lietuvių, kaltinamų narkotikų gabenimu; daugėja ir Lietuvos piliečių, tapusių prekeivių žmonėmis aukomis.

Į užsienį išvykę katalikai visokeriopai skatinami įsitraukti į savo tautos parapijų ar misijų gyvenimą, o ten, kur jų nėra – į gyvenamojo krašto Bažnyčios parapijas.

Vyskupai buvo informuoti apie 2015 m. birželio 29 – liepos 2 dienomis Vilniuje vyksiančią CCEE konferenciją, pašvęstą migrantų ir jų sielovados klausimams, kalbėta ir apie 2016 metais Krokuvoje vyksiančias Pasaulines jaunimo dienas. Akcentuota būtinybė tinkamai pasiruošti šiems svarbiems renginiams. Dar vienas svarbus renginys – paskutinį birželio savaitgalį vyksiančios VII Lietuvos jaunimo dienos Alytuje, kurių tema „Kur tavo lobis, ten tavo širdis” (Mt 6,21).

Lietuvos delegacijos vadovu Filadelfijoje (JAV) 2015 m. rugsėjo 22-27 dienomis vyksiančiame Pasauliniame šeimų susitikime su Popiežiumi  išrinktas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.

Į kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį vyskupai rinksis 2015 m. gegužės 19–22 d. Vilniuje.

 

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas