Kauno arkivyskupu paskirtas vysk. Lionginas Virbalas SJ

Šiandien, birželio 11 d., Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir paskyrė Kauno Arkivyskupu Jo Ekscelenciją Lionginą Virbalą SJ, dabartinį Panevėžio vyskupą.

Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), du metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981-1983 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip du metus dirbo zakristijonu Linkmenyse (Ignalinos raj.) ir  studijavo  filosofiją bei  teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989  m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, o 1994 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje.

Nuo 1994 m. vienerius metus dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir  lankė Šventojo Rašto  egzegezės paskaitas Insbruko  universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995-1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

1997 m.  išvyko  į Salamanką  (Ispanija), kur  atliko  baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998-2005 ir 2008-2010 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi,  1998-2005 m.  Vilniaus  Šv.  Juozapo  kunigų  seminarijoje  dėstė dvasingumo teologiją.

2005-2008 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėju. 2009 m. paskirtas koordinuoti  „Liturginių valandų“ vertimą į lietuvių kalbą.

2005 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės kolegijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

2010-2013 m. ėjo Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.

2013 m. birželio 6 d. Popiežius Pranciškus paskyrė jį Panevėžio vyskupu. 2013 m. rugpjūčio 10 d. Jo Ekscelencija Lionginas Virbalas SJ buvo konsekruotas vyskupu Panevėžio katedroje.

Be gimtosios lietuvių dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs keletą knygų, paskutinė jų – „Šventoji Žemė“ (2015). Arkivyskupas nominatas Lionginas Virbalas SJ aktyviai bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje.

 

2015 m. birželio 24 d. 11 valandą, švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kauno arkikatedroje aukos padėkos šventąsias Mišias už Viešpaties pagalbą, parodytą jam einant Kauno arkivyskupo pareigas, drauge atsisveikindamas su arkivyskupijos kunigais ir visais tikinčiaisiais.

Naujojo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo ingresas į Kauno arkikatedrą vyks 2015 metų liepos mėnesio 11 dieną, šeštadienį, 12 valandą.