Kardinolas švenčia gimtadienį

Vasario 1-ąją J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis mini 80-ties metų jubiliejų. Išvakarėse kardinolą sveikino Lietuvos vyskupai, o šiandien, jubiliejaus dieną, kardinolas leido su Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančiais kunigais. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje kardinolas aukojo šv. Mišias. Vėliau ganytoją sveikino ir už ilgametį tėvišką rūpestį dėkojo kunigai, kurių nemaža dalis kunigystės šventimus priėmė iš kardinolo rankų.

Pamokslo metu kardinolas prisiminė žmones, kurie lydėjo gyvenimo kelyje: tėvelius, kunigus, paskatinusius ir įkvėpusius rinktis kunigystę, dvasios vadovus, kurių patarimu visada kliovėsi. Kardinolas pažymėjo, kad ėjo ten, kur siuntė Bažnyčia. Jis dėkojo kunigams, kurių apie šimtą susirinko kartu švęsti ir dėkoti už kardinolo gyvenimo tarnystę. Jubiliatas priminė, kad visi kunigai yra jungiami vienos kunigystės, kuri yra Kristaus. Kardinolas kvietė gaivinti savyje tą dovaną, kurią rankų uždėjimu kunigai gavo per šventimus. Jis patikino, kad nepaliauja melstis už kunigus, kuriuos teko įšventinti ar sutikti gyvenimo kelyje.

Po šv. Mišių Vilniaus II dekanato dekanas kun. Valdas Girdžiušas sveikino kardinolą kunigų vardu. Sveikindamas kun. Valdas Girdžiušas atkreipė dėmesį, kad Mozė buvo pašauktas kaip tik tokio amžiaus, kokio šiandien sulaukė kardinolas ir linkėjo tęsti tarnystę. Dekanas kalbėjo, kad, kaip Mozė buvo palaikomas bendražygių, taip šiandien Vilniaus arkivyskupijos kunigai lieka kardinolo tarnystės bendražygiai ir lydi jį malda.

Seminarijos bendruomenės vardu kardinolą pasveikino VI kurso seminaristas Gabrielius Satkauskas, o Opus Dei prelatūros sveikinimus kardinolui perdavė kun. John Farrell Peternal.

Vilniaus arkivyskupijai kardinolas Audrys Juozas Bačkis vadovavo 1991–2013 m. Kardinolui teko vadovauti arkivyskupijai nelengvu ir viltingu laikotarpiu, kai visa Lietuvos valstybė valėsi nuo sovietmečio palikimo ir kūrė naujas gyvenimo formas. Kardinolo valdymo pradžią žymi istorinis šv. Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje, kurio metu popiežius ragino lietuvius džiugiai ir rimtai imtis atsakomybės kurti gailestingą visuomenę. Kardinolas rūpinosi tikybos dėstymo mokyklose sistemos kūrimu, plėtė Bažnyčios karitatyvinės veiklos struktūrą, steigė centrus, teikiančius pagalbą šeimoms ir dirbančius sielovados darbą, siekė atkurti ir tvarkyti Bažnyčios atgauto turto būklę.

Audrys Juozas Bačkis gimė 1937 m. vasario 1 d. Kaune, Lietuvos diplomato dr. Stasio Antano Bačkio ir mokytojos Onos Galvydaitės-Bačkienės šeimoje. 1938 m. rugsėjo mėnesį šeima išvyko į Paryžių, kur dr. Stasys Bačkis ėjo Lietuvos diplomato pareigas.

Teologijos licenciatą įgijo Grigaliaus universitete (Gregorianum) Romoje. 1961 m. įšventintas kunigu. Laterano universitete apgynė Bažnyčios teisės doktoratą, kartu studijavo Šventojo Sosto diplomatinėje akademijoje.

1964 m. pašauktas į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, dirbo nunciatūrose Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje. Nuo 1974–1988 m. dirbo Vatikano valstybės Viešųjų reikalų Taryboje.

1988 m. spalio 4 d. popiežius Jonas Paulius II konsekravo A. J. Bačkį vyskupu. Tais pačiais metais paskirtas tituliniu Metos arkivyskupu ir nuncijumi Olandijoje.

1991 m. gruodžio 24 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė A. J. Bačkį Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Arkivyskupo ingresas įvyko 1992 m. kovo 3 d. 2001 m. vasario 21 d. paskirtas Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolu. 2013 m. balandžio 5 d. Popiežiui Pranciškui priėmus pagal Kanonų teisės nuostatas įteiktą Arkivyskupo atsistatydinimą, iki arkivyskupo Gintaro Grušo ingreso balandžio 23 d. ėjo arkivyskupijos administratoriaus pareigas.

Kard. A. J. Bačkis yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi ir Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.

Bernardinai.lt kardinolo gimtadienio proga publikavo seriją pokalbių apie kardinolo asmenybę ir nuveiktus darbus:
Prof. Irena Vaišvilaitė: „Kardinolas atnešė į Lietuvą povatikaninės Bažnyčios patirtį“
Pokalbis su knygos apie kardinolą sudarytoju A. Gailiumi: „Rūpėjo atskleisti mažai kam žinomą kardinolo gyvenimą“
Paulius Subačius: „Kard. A. Bačkio stilius: įsiklausymas ir raginimas prisiimti atsakomybę“
Vytautas Ališauskas: „Žmogus, neleidęs įsiplieksti konfliktams“