Kaplica w Senasalis

Msze św.:

VII: 13.00 PL

Otwarty:

VII: 12.00-15.00