Kaplica p. w. Matki Miłosierdzia (Narodowy Instytut Onkologii)

Msze św.:

I-V: 16.30 LT
VI: 11.00 LT
VII: 11.00 LT

Otwarty:

I-VII: 7.00-20.30

Dużur księdza:

I-V: 16.00-16.25
VI-VII: 10.30-10.55