Atsisveikinta su a. a. kun. Vaclovu Aliuliu MIC

Foto: Juste CC BY-SA 3.0, Nuoroda

2015 m. gegužės 26 d. ankstyvą rytą Marijampolės ligoninėje mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC. Kunigas marijonas buvo pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios vadovas.

Gegužės 26-osios vakarą Marijampolės šv. Mykolo arkangelo bazilikoje prie velionio karsto aukotos šv. Mišios, kuriose drauge meldėsi Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, dekanato kunigai ir tėvai marijonai. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Kunigų marijonų Lietuvos šv. Jurgio provincijos vyresnysis kun. Andrius Šidlauskas MIC. Mišiose dalyvavo ir paskutiniuosius mėnesius Marijampolėje kunigu ypač besirūpinusios Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys.

Nuo ankstyvo gegužės 27-osios ryto iki vėlyvo vakaro tikintieji galėjo su kunigu Vaclovu Aliuliu atsisveikinti Vilniaus Šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje. Netilo maldos, Valandų liturgija, Gailestingumo vainikėlis, Rožinis, skambėjo liaudiškos giesmės, grigališkasis choralas.

Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą žinia apie kunigo V. Aliulio mirtį pasiekė išvykusį iš Lietuvos. Arkivyskupas teigia, kad tėvas Vaclovas Aliulis – tai kunigas, uoliai tarnavęs įvairiose parapijose ir visas jėgas atidavęs tam, kad augtų Gyvoji Bažnyčia. „Taip pat dažnai nematoma tėvo Vaclovo tarnystė rengiant liturginius tekstus lietuvių kalba buvo ir yra ypač svarbi visai Bažnyčiai Lietuvoje ir lietuviams išeivijoje“, – sako Vilniaus arkivyskupas.

Laidotuvių dieną, gegužės 28-ąją, Arkikatedroje už velionį buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez-Quintana, svečias iš Baltarusijos, katalikų vyskupų konferencijos vadovas vyskupas Aleksander Kaszkiewicz, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilniaus vyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, tėvų marijonų generolo delegatas kunigas Wojciech Jasinski MIC, Lenkijos provincijolas Pawel Naumowicz, marijonai iš Latvijos bei Baltarusijos, kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų.

Atsisveikinti su velioniu atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Mišiose dalyvavo kunigo artimieji, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Ladsbergis, bendražygiai, ateitininkai, tikintieji iš parapijų, kuriose kunigas tarnavo. Šv. Mišias transliavo LRT Kultūra ir Marijos radijas.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pamoksle kalbėjo apie tėvo Vaclovo Aliulio ilgametę kunigiškąją tarnystę, gausius tarnystės vaisius – dėstymą vienuolėms, pogrindžio seminaristams, Šventojo Rašto redagavimą ir atsidavimą jo sklaidai, darbą su lietuvišku Mišiolu ir kitais leidiniais: „Ir šiandien, ir dar daug metų ateityje per kiekvienas lietuvių kalba laikomas Šv. Mišias skambės jo sklandžiai suredaguotos, gerai suvokiant teologinę prasmę rūpestingai sužiūrėtos maldų eilutės“, – sakė kardinolas A. J. Bačkis. Kalbėta apie kunigo veiklą katalikiškoje žiniasklaidoje, įsitraukimą į atgimimo sąjūdį. Kunigas ne tik globojo ateitininkus, jam rūpėjo telkti gerai pasiruošusius pasauliečius bendradarbius, jaunus intelektualus. Kardinolas akcentavo, kad velionio meilė, rūpestis ir darbai lieka Bažnyčioje, lieka jo mylėtuose ir jį mylėjusiuose asmenyse, lieka jo knygose ir straipsniuose.

Po šv. Mišių karstas buvo uždengtas Lietuvos trispalve ir išvežtas į Santaikos parapiją. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnytėlėje, kurioje mažas būdamas melsdavosi būsimasis kunigas Vaclovas, šv. Mišias už mirusįjį aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti vyskupai, atvykusieji ir vietos vyskupijos kunigai. Pamokslą sakęs Marijonų viceprovincijolas kunigas Vytautas Brilius MIC akcentavo, kad gausūs tėvo Vaclovo darbai – tai pjovėjo derlius, kuriuo naudosimės dar daugelį metų. Pamokslininkas taip pat minėjo, kad tėvas Vaclovas išsiskyrė dėkingumu, gebėjimu atrasti kam ir už ką padėkoti. Laidotuvių apeigoms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kuris prie kapo Santaikos kapinėse prisiminė savo pirmuosius susitikimus su kunigu Vaclovu: vyskupas Jonas buvo seminaristas, atvykdavęs aplankyti pavasarį nuniokotų Vilniaus Kalvarijų, o tuomet šioje Vilniaus parapijoje tarnavo tėvas Vaclovas.

Prie kapo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo Andrzej Pakula MIC vardu užuojautą išreiškė jo patarėjas kunigas Wojciech Jasinski MIC. Ministro pirmininko vardu kalbėjo jo patarėjas Antanas Vinkus, pasisakė Lietuvos mokslų akademijos choro, giedojusio šv. Mišiose Santaikoje, atstovas Vilius Maslauskas. Prie kapo sugiedota giesmė „Marija Marija“ ir „Lietuva brangi“. Vėliau susirinkusieji bendravo agapėje, dalijosi prisiminimais apie tėvą Vaclovą Aliulį.

Kunigas Vaclovas Aliulis savo gyvenimu palietė daugybės žmonių širdis. Užuojautą dėl kunigo Vaclovo Aliulio mirties išreiškė ir Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Ministras pirmininkas užuojautoje sako: „Šis intelektualas visą savo gyvenimą skyrė dvasingumo ugdymui, skiepijo tikėjimą amžinosiomis vertybėmis, kantriai mokė mylėti žmones ir gyvenimą. Jis buvo aktyvus Nepriklausomybės atkūrimo dalyvis, katalikiškos spaudos organizatorius, savo įtaigia mąstysena daręs didelį poveikį tautos švietimui. Dėl V. Aliulio mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, tikėjimo broliams, visiems jo minčių ir darbų pasekėjams“.

Pasak Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Lietuva neteko ypatingo žmogaus – visuotinai gerbiamo ir mylimo kunigo: „Tai buvo dvasininkas, gebėjęs sutelkti ir įkvėpti būrius tikinčiųjų ir ieškančiųjų. Intelektualas, išvertęs ir parengęs daugybė reikšmingų religinių leidinių. Visuomenininkas, padėjęs pakilti Atgimimo aušrai, iki paskutinių dienų atsidavęs savam Pašaukimui ir Tėvynei“, – rašoma šalies vadovės užuojautoje.

 

Kunigo Vaclovo Aliulio MIC biografija

Kun. V. Aliulio MIC laidotuvių šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje

Liutauro Serapino nuotraukos