Arkivysk. G. Grušas žiniasklaidai pristatė Apaštališkąjį paraginimą QUERIDA AMAZONIA

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas žiniasklaidai pristatė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA. Šiuo dokumentu Šventasis Tėvas apibendrino ir užbaigė 2019 m. spalio 6–27 d. Romoje vykusio Amazonijos regionui skirto sinodo darbą.

„Posinodinis dokumentas QUERIDA AMAZONIA (liet. mylimoji Amazonija) skiriasi nuo ankstesniųjų, nes yra skirtas ne konkrečiai teritorijai, kaip būdavo Afrikai ar Europai skirtų sinodų atvejais, o visai Bažnyčiai, visam pasauliui, kuris kviečiamas pažvelgti į Amazonijos problemas“, – sakė LVK pirmininkas.

Pasak arkivyskupo, apaštališkasis paraginimas pratęsia prieš penkerius metus pasirodžiusią encikliką Laudato si apie pragaištingas ekologinių katastrofų pasekmes gamtai ir žmonijai. „Popiežius kviečia atkreipti dėmesį, kad Amazonijos problemos – ne tik atskiro regiono, bet ir visos Bažnyčios, viso pasaulio rūpestis“, – pabrėžė LVK pirmininkas.

„Mylima Amazonija iškyla pasaulio akivaizdoje su visu savo spindesiu, drama ir slėpiniu.“ Tokiais žodžiais prasideda Pranciškaus posinodinis paraginimas, kuriame Šventasis Tėvas įvardija, ko linki Amazonijai ir apie kokią Amazoniją svajoja.

Skyriuje „Visuomenė“  apžvelgiama sudėtinga Amazonijos regiono šalių socialinė ir ekonominė situacija, atkreipiant dėmesį į mažas tauteles, gyvenančias regionuose, kuriuose intensyviausiai eksploatuojami gamtos resursai. Pasak popiežiaus, nusikalstamai neteisingas politinės ir ekonominės galios naudojimas kursto korupciją, pavergia žmones.

Arkivyskupas G. Grušas atkreipė dėmesį į Šventojo Tėvo raginimą kurti naujus solidarumą ir pažangą ugdančius visuomeninius santykius, visų pirma pabrėždamas dialogo pačių Amazonijos šalių visuomenių viduje reikalingumą, į jį įtraukiant ir vargingiausius gyventojus, kad būtų aiškiai girdimas jų balsas.
Antrasis posinodinio paraginimo skyrius skirtas Amazonijos tautų ir genčių tapatybei ir kultūriniam savitumui, trečiasis – ekologijai.

Kaip priminė LVK primininkas, Amazonija vadinama žaliaisiais viso pasaulio plaučiais. „Popiežius Pranciškus itin rūpinasi, kad būtų skirtas ypatingas dėmesys gamtos apsaugai, kad natūralieji gamtos ištekliai Amazonijoje būtų naudojami atsakingai, tačiau tai neatsiejama nuo pagarbos vietos žmonėms, kuriuos, kaip ir mūsų visų bendrus namus, reikia saugoti bei ginti nuo išeikvojimo“, – sakė arkivysk. G. Grušas.
Apaštališkajame laiške Šventasis Tėvas akcentuoja žmogaus santykio su gamta teologinį aspektą, atkreipdamas dėmesį, kad mūsų bendri namai yra vieta, kurioje Dievas apsireiškia savo vaikams ir suteikia jiems pašaukimą.

Plačiausiame ir išsamiausiame Apaštališkojo posinodinio paraginimo QUERIDA AMAZONIA skyriuje apie Bažnyčią popiežius dalijasi savo svajone, kad šiame regione gyvenanti ir tarnaujanti Bažnyčia turėtų Amazonijos veidą, o Evangelija dar labiau įsikultūrintų Amazonijos tautose.

„Popiežius įspėja neskriausti žmonių nesidalijant su jais Gerąja Naujiena, pasisakydamas už aktyvesnį Amazonijos gyventojų evangelizavimą nepaneigiant vietos kultūros. Kaip sako Šventasis Tėvas, jis nori matyti tenykštę Bažnyčia amazonietišku veidu, tą matome ir kituose pasaulio kraštuose – Afrikoje tikintieji pritaiko savo tradicijas, Lietuvoje giedamos liaudiškos kantičkos. Tik svarbu, kaip pabrėžia popiežius dokumente, perduoti Kristaus žinią ir leisti žmonėms patirti gyvą, gilų ryšį su Juo“, – sakė arkivysk. G. Grušas.

Posinodiniame dokumente popiežius ragino Pietų Amerikos vyskupus siųsti kiek įmanoma daugiau misionierių į Amazoniją, kad šiame regione gyvenantys tikintieji galėtų kuo dažniau dalyvauti Eucharistijoje.

Pasak Šventojo Tėvo, reikia peržiūrėti ir kunigams skiriamas pareigas, labiau apsiriboti tuo, kas specifiškai priklauso kunigo misijai, kam reikia kunigystės šventimų, kitas atsakomybes bendruomenėse skiriant pasauliečiams.

„Man atrodo, kad tai tikrai ganytojiškas žvilgsnis, kaip geriau spręsti patarnavimų tikintiesiems stygiaus problemą, o ne siekis išvengti susipriešinimo diskutuojant apie vedusių pasauliečių ar moterų kunigystės šventimus. Klausimais, dėl kurių yra tikras, popiežius Pranciškus ryžtingai eina pirmyn. Tačiau dėl kunigų stygiaus Amazonijoje akivaizdu, kad Šventasis Tėvas apsisprendęs tęsti Vatikano II Susirinkimo liniją. Dėl siūlymo moterims teikti kunigystės šventimus popiežius įspėjo, kad tai didintų klerikalizmo – neva tik kunigai gali daugiausiai nuveikti Bažnyčioje – riziką“, – komentavo LVK pirmininkas.

Posinodiniame paraginime popiežius už jautrumą socialiniam teisingumui dėkojo Amazonijoje tarnaujantiems vienuoliams ir vienuolėms, taip pat drąsioms ir pasišventusioms moterims, uoliai tarnaujančioms savo bendruomenėms.

Kelkitės nuo sofų, nesėdėkite, veikite – Šventasis Tėvas kartojo ne tik Lietuvos jaunimui. Kaip pabrėžė arkivysk. G. Grušas tą patį popiežius pakartojo ir Pietų Amerikos vyskupams, ragindamas siųsti daugiau kunigų į Amazoniją, kad jie patarnautų žmonėms pagal savo kunigiškąjį pašaukimą, kur jų negali pakeisti pasauliečiai.

Baigdamas Amazonijai skirtą posinodinį apaštališkąjį paraginimą popiežius Pranciškus kreipėsi į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, melsdamas pažvelgti į Amazonijos vargstančiuosius, į dėl piktų ketinimų griaunamus jų namus ir paliesti galingųjų širdis, kad būtų išgelbėta tai, kas dar gyva.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija