Arkivysk. G. Grušas pristatė tyrimo dėl nepilnamečio galimo seksualinio išnaudojimo rezultatus

Arkivyskupas Gintaras Grušas visuomenei pristatė Vilniaus arkivyskupijoje atlikto tyrimo dėl kun. Kęstučio Ralio galimai patirto seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje rezultatus. Tyrimas buvo pradėtas po 2016 m. balandžio pabaigoje pasirodžiusio vaizdo įrašo, kuriame pasakojama apie 1978 m. Kelmės klebonijoje patirtą seksualinį smurtą iš tuomečio klieriko Vlado Petraičio. Atlikto tyrimo išvadoje teigiama, jog surinkti duomenys leidžia turėti moralinį tikrumą, kad lytinio išnaudojimo faktai buvo.

2018 m. kovo 2 d. sušauktoje spaudos konferencijoje dalyvavo arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos teisininkas Vygantas Malinauskas ir Popiežiškajame Grigaliaus universitete, Vaiko apsaugos institute, kursus baigęs kunigas Gintaras Vitkus SJ. Kunigas Kęstutis Ralys buvo pakviestas dalyvauti spaudos konferencijoje, tačiau apsisprendė nedalyvauti.

Skelbiame arkivyskupo Gintaro Grušo pranešimą, kuris buvo perskaitytas 2018 m. kovo 3 d. spaudos konferencijoje Vilniuje:

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pranešimas

Pirmiausiai reikia pasakyti tai, kas svarbiausia. Vaikų ir jaunimo saugumas yra ypatingas Bažnyčios rūpestis. Vienintelė galima Bažnyčios reakcija į seksualinį vaikų išnaudojimą – šį skausmingą reiškinį – yra sąžiningai ieškoti tiesos ir teisingumo, taip pat veikti jų pagrindu. Seksualinę prievartą prieš vaikus Bažnyčia laiko sunkia nuodėme, reikalaujančia vienareikšmiškai drausminėmis priemonėmis reaguoti į asmenis, pripažintus padarius tokias veikas. Turi būti dedamos visos pastangos, kad tokia situacija nepasikartotų ateityje.

Kunigas Kęstutis Ralys ieškojo pagalbos jau seniai. Jis yra ne kartą užsiminęs, kad jaunystėje yra patyręs seksualinį išnaudojimą. Atsižvelgdami į praeitį, šiandien visi, įskaitant ir mane, turime mokytis būti jautresni šalia esančiam žmogui, kuris kalba apie savo patirtą skriaudą, prieš jį įvykdytą nusikaltimą. Bažnyčios pareiga yra pasirūpinti, kad būtų kruopščiai ištirtas kiekvienas atvejis esant pagrįstam liudijimui apie lytinę prievartą, kurią panaudojo Katalikų Bažnyčioje tarnaujantys žmonės, ir užtikrinti, kad galima prievarta nesitęstų.

Tyrimas, kurio rezultatus šiandien pristatome, buvo pradėtas 2016 m. balandžio mėnesį, po to, kai gavau vaizdo įrašą su kunigo Kęstučio liudijimu apie vaikystėje patirtą išnaudojimą. Kunigas Kęstutis sutiko liudyti mano sudarytai komisijai, paskirtai tirti nepilnamečių apsaugos klausimus, ir bendradarbiauti, atliekant tyrimą pagal Vatikano patvirtintas „Procedūrines gaires nepilnamečių seksualinio išnaudojimo tyrimo atvejams, kai kaltinimai pateikiami dvasininkams ar Bažnyčios darbuotojams“. Šiais gaires Jums pristatys LVK teisininkas Vygantas Malinauskas.

Atlikto tyrimo išvadoje teigiama, kad yra pagrindo manyti, jog seksualinio išnaudojimo atvejų galimai būta kunigo Kęstučio Ralio nepilnametystėje.

Pareiškime lytiniu išnaudojimu kaltinamas Vladas Petraitis yra miręs. Joks trečiasis asmuo nepaliudijo ir tiesiogiai nepatvirtino kaltinančio teiginio, nors buvo išsakyta nuomonė, kad tai galėjo būti. Kiti asmenys, kurie buvo nurodyti, kaip galimai patyrę seksualinį išnaudojimą, to nepatvirtino.

Surinkti duomenys leidžia turėti moralinį tikrumą, t. y. daryti išvadą,  kad buvo lytinio išnaudojimo faktai; pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 150 str. 4 d. yra suėjęs senaties terminas. Kunigui Kęstučiui nuo tyrimo pradžios siūlyta ir siūloma profesionali psichoterapinė pagalba, kurios išlaidas įsipareigoja padengti vyskupija.

Įvertinęs pirminio tyrimo rezultatus, atsižvelgdamas, kad kaltinamasis yra miręs, priėmiau sprendimą užbaigti tyrimą.

Trumpai noriu pakomentuoti tyrimo eigą. Komisiją sudarė tyrėjas, teisininkas ir du psichologai, iš kurių viena yra moteris. Komisijos darbas truko dvejus metus. Komisija tyrė, ar 1975–1982 m., kai kunigas Kęstutis buvo nepilnametis, jis patyrė seksualinį išnaudojimą. Kunigas Kęstutis paviešintoje vaizdo medžiagoje įvardijo, kad jį seksualiai išnaudojo klierikas Vladas Petraitis. Mūsų duomenimis – Vladas Petraitis Kauno kunigų seminarijos nebaigė, po pirmo kurso iš jos buvo pašalintas. Vėliau, ne Lietuvos vyskupo įšventintas kunigu, darbavosi Baltarusijoje ir mirė 2012 m.

Iš 21 asmens, kurie tyrimo metu buvo įvardinti kaip galimi liudininkai, 9 – mirę, 2 atsisakė liudyti, motyvuodami tuo, kad apie tyrimo klausimą nieko nežino, išskyrus tą informaciją, kuri buvo pasirodžiusi viešojoje erdvėje. 7 liudininkų nepavyko pasiekti, nes neįmanoma nustatyti jų buvimo vietos. Be kunigo Kęstučio buvo apklausti dar 3 liudyti sutikę asmenys.

Apie Lietuvoje vykstantį tyrimą buvo informuotas Vatikanas ir vyskupija Baltarusijoje, kurioje iki mirties dirbo kunigas Vladas Petraitis. Jokios papildomos informacijos iš jų negavome. Tyrimo metu daugiau aukų nustatyta nebuvo.

Vis dėlto net ir vienas atvejis yra per daug. Nors kalbame apie 40 metų senumo įvykius, tai neatleidžia nuo pareigos šiandien padaryti viską, kas įmanoma, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo. Lietuvos vyskupų konferencija 2012 m. priėmė „Prevencines gaires dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų ir pasauliečių elgesio su nepilnamečiais“, šias gaires 2014 m. peržiūrėjo ir patvirtino Tikėjimo mokslo kongregacija Vatikane. Jos buvo pristatytos kunigų susirinkimuose visose Lietuvos vyskupijose, su jomis yra supažindami visi kunigų seminarijose studijuojantys seminaristai; taip pat per vadovus – katalikiškų organizacijų savanoriai ir darbuotojai.

2016 m. birželį Lietuvoje paskaitas apie nepilnamečių apsaugą nuo lytinio išnaudojimo skaitė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Psichologijos instituto vadovas ir Vaikų apsaugos centro direktorius kun. prof. Hansas Zollneris SJ, jis taip pat yra Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narys. Kun. Zollneris SJ atskirai susitiko su vyskupais, kunigais, o Kaune vedė mokymus dirbantiesiems su vaikais ir jaunimu katalikiškose institucijose ir organizacijose.

Siekdami užkirsti kelią galimam nepilnamečių išnaudojimui, 2018 metais Vilniaus arkivyskupijoje organizuosime seminarus kunigams, kuriuos ves pasauliečiai ekspertai, turintys patirties nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo srityje; taip pat bus surengti seminarai Bažnyčios darbuotojams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, kaip atpažinti smurto prieš nepilnamečius ženklus ir ką daryti juos atpažinus.

Bažnyčią visame pasaulyje skaudžiai sukrėtė seksualinio išnaudojimo skandalai. Bet būtų dar skaudžiau, jei visa tai nebūtų iškilę į paviršių. Ši Bažnyčios krizė padėjo sukurti aiškias tyrimo procedūras, kurias yra įdiegusios vyskupų konferencijos visame pasaulyje. Ši krizė taip pat padėjo sukurti prevencijos sistemą, kurios principai kai kuriuose šalyse yra tapę pavyzdiniai. Reikia bendrų pastangų, kad pažeidžiami asmenys tokio išnaudojimo nepatirtų nei Bažnyčioje, nei mokslo įstaigoje, nei šeimoje. Ši krizė atskleidė, kad toks smurtas, kaip ir bet kuris smurtas, labai dažnai gali vykti ir dėl aplinkinių žmonių abejingumo.

Šiandien Bažnyčia laikosi labai griežto ir aiškaus nulinės tolerancijos principo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo atvejais. Dar kartą kviečiu kiekvieną, turintį pagrįstų žinių apie galimą nepilnamečių išnaudojimą, apie tai informuoti šiuos klausimus paskirtą tirti vyskupijos tyrėją arba vyskupijos ordinarą; taip pat pranešti teisėsaugai.

2018-03-02, Vilnius