A†A kun. Jan Šutkevič (1932–1983–2017)

Šių metų birželio 5-ąją, eidamas 85-uosius metus, mirė kunigas Jan Šutkevič.

J. Šutkevič gimė 1932 m. liepos 3 d. Lenkijoje, Balstogėje. Įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1983 m. gegužės 9 d. buvo pašventintas diakonu, o tų pačių metų liepos 16 d., per Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos šventę, priėmė kunigo šventimus. Nuo 1983 m. spalio 14 d. dirbo Baltarusijoje Lentupio parapijos klebonu, o nuo 1988-ųjų – Pastovių parapijos klebonu ir Pastovių dekanato dekanu. 1994 m. gegužės 1 d. paskirtas Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos Minsko katedros parapijos klebonu ir Minsko dekanato dekanu.

Po keturiolikos metų pastoracinio darbo Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijoje, atstatęs keletą bažnyčių ir prisidėjęs prie Katalikų Bažnyčios Baltarusijoje atkūrimo, 1997 m. kunigas Jan Šutkevič, būdamas Lietuvos pilietis, susilpnėjus sveikatai buvo priimtas tarnauti Vilniaus arkivyskupijoje ir 1997 m. rugsėjo 19 d. paskirtas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos rezidentu. Praėjus keliems mėnesiams, 1997 lapkričio 4 d. jis buvo paskirtas Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios rektoriumi ir jam buvo pavesta aptarnauti Vilniaus miesto lotynų apeigų katalikus baltarusius. Kiek vėliau, šalia einamų pareigų, nuo 1998 balandžio 15 d. iki 1999 vasario 18 d. jam buvo pavesta Šilėnų Švč. M. Marijos parapijos klebono tarnystė. Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios rektoriaus pareigas ėjo iki 2014 m., kai buvo paskirtas šios bažnyčios rezidentu.

Kunigas Jan Šutkevič buvo ne tik pamaldus dvasininkas, bet ir nagingas žmogus. Mokėjo siūti arnotus ir kitus liturginius drabužius, buvo baigęs Maskvos konservatoriją, mėgo muziką, ypač sakralinę, išmanė vitražų meną. Iš motinos buvo perėmęs kulinarinių gebėjimų.

Velionio kūnas bus pašarvotas birželio 6 dieną, antradienį, 16 val. Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje (Užupio g. 17a). Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos šioje bažnyčioje antradienį 18 val. Trečiadienį, birželio 7 dieną, 6 val. velionio kūnas bus išvežtas į Šv. Kryžiaus Atradimo (bernardinų) bažnyčią Gardine (Baltarusija), kur 12 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Po jų a. a. kun. Jano kūnas, vykdant velionio valią, bus palaidotas Gardino kapinėse šalia motinos.

Savo testamente kun. Jan Šutkevič rašė: „Nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriuos kada nors esu įskaudinęs, ir prašau melstis už mano sielą“.

Vilniaus arkivyskupijos kurija