Sveikinimas Lenkijos Krikšto Jubiliejaus proga

Balandžio 14 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir kiti Lietuvos vyskupai dalyvavo Lenkijos Vyskupų Konferencijos iškilmingame plenariniame posėdyje, skirtame 1050 metų Lenkijos krikšto jubiliejui. Lietuvos vyskupų ir visos Lietuvos Katalikų Bažnyčios vardu arkivyskupas G. Grušas sveikino jubiliejų švenčiančią Lenkijos Katalikų Bažnyčią. Pateikiame sveikinimo tekstą.

 

Jo  Ekscelencijai
Lenkijos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Poznanės Arkivyskupui Metropolitui Stanisław Gądecki

Jo Ekscelencijai
Lenkijos Primui
Gniezno Arkivyskupui Metropolitui Wojciech Polak

 

Jūsų Eminencijos kardinolai, Jūsų Ekscelencijos vyskupai, mieli broliai kunigai, vienuoliai ir seserys vienuolės, brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Nuoširdžiai sveikiname Jus, švenčiančius Lenkijos Krikšto 1050 metų Jubiliejų. Mums, kaimyninio krašto Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupams, yra didelė garbė ir džiaugsmas būti kartu su jumis, perduoti Lietuvos katalikų sveikinimą ir drauge švęsti šią didžią tikėjimo šventę.

Kunigaikščio Mieško I Krikštas 966 metais atvėrė kelią visai Jūsų Tautai priimti Kristaus Gerąją Naujieną ir įsijungti į krikščioniškos Europos tautų šeimą. Tapusi krikščioniška,  Lenkija ne tik padėjo tvirtą pamatą savo valstybingumui, sukūrė prielaidas suklestėti kultūrai, bet įsišaknijusi krikščioniškajame tikėjime įnešė svarų ir reikšmingą indėlį į Europos, o kartu ir visos Bažnyčios gyvenimą.

Krikščioniškasis tikėjimas daugybei Jūsų tautos žmonių buvo ir yra Prisikėlusio Kristaus dovana, atverianti visą žmogaus gyvenimą amžinam meilės santykiui su Triasmeniu Dievu. Šis santykis visuomet lieka viltingu pagrindu kurti Evangelijos dvasia persunktus žmonių tarpusavio santykius, visuomenės gyvenimą, kultūrą ir tikrąją pažangą.

Daugybė tėvų ir motinų, gyvai persiėmę Kristaus Evangelija, savo vaikams perdavė tikėjimo patirtį, pavyzdžiu mokė mylėti Dievą ir artimą, branginti savo Tėvynę, puoselėti krikščionišką kultūrą. Per visą daugiau kaip tūkstantmetę istoriją, Evangelija subrandino daugybę švento gyvenimo žmonių. Ypač tai liudija Bažnyčios oficialiai pripažinti šventieji, taip brangūs savo gyvenimo pavyzdžiu ir Jus globojantys malda. Tai šv. Adalbertas Vaitiekus ir šv. vyskupas kankinys Stanislovas, šv. Stanislovas Kostka ir šv. kunigas Maksimilijonas Kolbė,  šv. Faustina Kovalska ir taip mylimas popiežius šv. Jonas Paulius II.

Švenčiant šį Jubiliejų, svarbu su gilia pagarba prisiminti ištikimybę tų sūnų ir dukterų, kurie įvairių persekiojimų ir priespaudos sąlygomis tvirtai tikėjo Prisikėlusio Kristaus pergale ir laisvos Tėvynės ateitimi. Tarsi visų pasišventimą suvienijantis, iškyla Dievo tarnas kardinolas Stefanas Višinskis, ištikimas Bažnyčios ir Tėvynės sūnus.

Neįkainuojamą vertę turi gyvenimas ir tarnystė tų, kurie šiandienos iššūkių akivaizdoje neša krikščioniškąjį tikėjimą, su pasitikėjimu skelbdami Dievo meilę ir gailestingumą, asmeniniu gyvenimu liudydami Kristaus kryžiaus pergalę prieš nuodėmę ir blogį.

Brangūs broliai ir seserys! Sveikindami Jus, nuoširdžiai linkime su gyvu pasitikėjimu Dievu kurti Bažnyčios ir savo Tėvynės ateitį. Tegul Jus visuomet stiprina ir įkvepia  atsiminimas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II  pasakytų pranašiškų žodžių: „Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą! Šios žemės veidą!“

Čenstochovos Dievo Motina tepriglaudžia visus prie savo mylinčios širdies!

Su broliška meile Lietuvos vyskupų ir visos Lietuvos Katalikų Bažnyčios vardu

 

 

Vilnius, 2016-04-14                                                                  † Gintaras GRUŠAS
                                                                       Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas
                                                       Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas