Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas | WACOM6

English

The 6th World Apostolic Congress on Mercy WACOM6 will take place in Vilnius, Lithuania, from June 7th to June 12th, 2026.

The Archbishop of Vilnius Gintaras Grušas extends his personal invitation, “Let’s meet at the Congress in Vilnius – the city chosen by God so that through Saint Faustina and Blessed Michael Sopocko the world would be reminded of His Mercy.”

Lietuviškai

Šeštasis Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas vyks Vilniuje, Lietuvoje, 2026 m. birželio 7–12 dienomis.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia:
„Susitikime kongrese Vilniuje – mieste, kurį pasirinko Dievas, kad per šv. Faustiną ir pal. M. Sopočką primintų pasauliui apie savo gailestingumą.“

Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis susitikime, rengiantis Pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui.

Kun. Patrice Chocholski pranešimas apie Pasaulinius apaštalinius gailestingumo kongresus.

ENGLISH

Why Vilnius?

Vilnius has a special place in the history of Divine Mercy. With the arrival of Sister Faustina Kovalska in Vilnius in 1933, devotion to Divine Mercy began to develop.

At that time, Sr. Faustina experienced visions during which Jesus asked her to remind mankind of God’s mercy and to point out concrete ways to achieve it.

With the help of Fr. Michael Sopocko, Sr. Faustina’s confessor and spiritual advisor, the first Divine Mercy painting was painted in Vilnius (1934), a new order was founded, and a diary was kept.

The prayer of the Divine Mercy Chaplet was also dictated in Vilnius, and in 1935, on the first Sunday after Easter, the painted image of Divine Mercy was exposed for the faithful for the first time in the chapel of the Gate of Dawn.


Sites that testify to the history of devotion to Divine Mercy in Vilnius can be found at: www.cityofmercy.lt.

The continuous webcast from the Shrine of Divine Mercy, where the first Divine Mercy image is venerated, can be found at: www.gailestingumas.lt. The Divine Mercy Chaplet is recited here every day of the week at 15:00 Lithuania‘s time. (GMT +03:00).

What is WACOM?
The World Congresses of Mercy attract thousands of participants from all over the world to proclaim and witness Divine Mercy – His message of infinite love and hope for individuals and the world. Attendees listen to testimonials, participate in lectures, cultural events, Holy Mass, and will also have time for prayer, adoration of the Blessed Sacrament, and missions.

Cardinal Christoph Schonborn, upon presenting the First World Congress of Mercy, said,

It is significant that Faustina Kovalska, the first Apostle of Mercy, died at a time when the world was filled with hatred. Her simple message is a magnificent illustration against malevolance.

The World Congresses clearly show that mercy is at the core of the Christian message.

This message promotes world peace among nations and religions, it helps us to discover the true face of God, but also the true face of man, the true face of the Church.

Pope John Paul II called the entire Church, its members, to be “witnesses of mercy”. This is the purpose of the World Congress of Mercy. The world needs mercy. John Paul II said, “Love transforms hearts and gives peace. How great is the world’s need for mercy.” This message is still relevant today.

The World Congress of Mercy, which takes place every three years in a different country, is an initiative of the Catholic Church and is implemented by the Pontifical Council for the Promotion of New Evangelization (PCNME) in partnership with the diocese of the host country.

World Congresses of Mercy have been held in Rome, Italy (2008), Krakow, Poland (2011), Bogota, Colombia (2014), Manila, Philippines (2017) and Apia, Samoa (2023).

How did WACOM begin?

During his pontificate, Pope John Paul II was particularly concerned about spreading the message of Divine Mercy. The Pope canonized Sr. Faustina, established the first Sunday after Easter as Divine Mercy Sunday, and in 2002, he dedicated the world to Divine Mercy, expressing his desire that the message of God’s merciful love be made known to all the peoples of the Earth, and fill their hearts with hope.

Only a few months after Pope John Paul II had passed away, the idea of a World Congress of Mercy was born in Krakow in 2005.

Pope Benedict XVI blessed the idea of a World Congress of Mercy. The first Congress in Rome in 2008 was held with the support of fifteen eminent cardinals of the world, including Cardinal Audrys Juozas Bačkis from Lithuania and Jorge Mario Bergoglio from Argentina (now – pope Francis).

How can I prepare for WACOM Vilnius?

If you are interested in the event, please leave your contact details for the organisers on Google forms.

We invite you to delve deeper into the message of Divine Mercy that has spread from Vilnius, and discover its connections to the city where WACOM6 will take place:

    • Sites that testify to the history of devotion to Divine Mercy in Vilnius: www.cityofmercy.lt
    • A continuous webcast from the Shrine of Divine Mercy, where the first Divine Mercy image is venerated, can be seen at: www.gailestingumas.lt The Divine Mercy Chaplet is recited here every day of the week at 15.00. (GMT+03:00).

Updated information will also be provided at: www.wacomvilnius.org

Contact person – Inesa Čaikauskienė, inesa.caikauskiene@vilnensis.lt

 

Lietuviškai

Kas yra WACOM?

Pasauliniai Gailestingumo kongresai (angl. World Apostolic Congress on Mercy), kuriais siekiama skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą – jo begalinės meilės ir vilties žinią konkrečiam žmogui ir visam pasauliui, pritraukia tūkstančius dalyvių iš įvairių šalių. Susirinkusieji klauso liudijimų, dalyvauja paskaitose, kultūriniuose renginiuose, šv. Mišiose, skiriama laiko maldai ir Švč. Sakramento adoracijai, misijoms.

Kardinolas Kristofas Šionbornas, pristatydamas pirmąjį Pasaulinį Gailestingumo kongresą, kalbėjo:

Reikšminga tai, kad Faustina Kovalska, pirmoji gailestingumo apaštalė, mirė, kai pasaulis buvo apimtas neapykantos. Jos paprasta žinia didingai iškyla neapykantos akivaizdoje.

Pasauliniai kongresai aiškiai rodo, kad gailestingumas yra krikščionybės žinios šerdis. Ši žinia skatina taiką pasaulyje tarp tautų ir religijų, ji padeda atrasti tikrąjį Dievo veidą, bet kartu ir tikrąjį žmogaus veidą, tikrąjį Bažnyčios veidą.

Popiežius Jonas Paulius II kvietė visą Bažnyčią būti „Gailestingumo liudytoja“. Tai yra Pasaulinio Gailestingumo kongreso tikslas. Pasauliui reikia gailestingumo. Jonas Paulius II yra sakęs: „Meilė perkeičia širdis ir teikia ramybę. Koks didelis yra gailestingumo poreikis pasaulyje.“ Ši žinia ir šiandien nepraranda aktualumo.

Kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantis Pasaulinis Gailestingumo kongresas yra Katalikų Bažnyčios iniciatyva, kurią įgyvendina Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba kartu su vietos, kurioje numatomas renginys, vyskupija.

Pasauliniai Gailestingumo kongresai yra vykę Romoje, Italijoje (2008 m.), Krokuvoje, Lenkijoje (2011 m.), Bogotoje, Kolumbijoje (2014 m.), Maniloje, Filipinuose (2017 m.) ir Apijoje, Samoa (2023 m.).

Kaip gimė WACOM idėja?

Popiežius Jonas Paulius II per savo pontifikatą itin rūpinosi skleisti žinią apie Dievo Gailestingumą. Popiežius šventąja paskelbė ses. Faustiną, nustatė, kad pirmasis sekmadienis po Velykų švenčiamas kaip Dievo Gailestingumo sekmadienis, 2002 m. paaukojo pasaulį Dievo Gailestingumui išreikšdamas troškimą, kad žinia apie gailestingąją Dievo meilę taptų žinoma visiems žemės žmonėms ir pripildytų jų širdis vilties.

Tebuvo praėję keletas mėnesių nuo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II mirties, kai 2005 m. Krokuvoje kilo Pasaulinio Gailestingumo kongreso idėja.

Šią Pasaulinio Gailestingumo kongreso idėją palaimino popiežius Benediktas XVI. Pirmąjį kongresą Romoje 2008 metais globojo penkiolika žymių pasaulio kardinolų, tarp jų – kardinolai Audrys Juozas Bačkis iš Lietuvos ir Jorge Mario Bergoglio iš Argentinos (popiežius Pranciškus).

Kodėl Vilnius?

Vilniui tenka ypatinga vieta Dievo Gailestingumo istorijoje. Pamaldumas Dievo Gailestingumui pradėjo formuotis 1933 m. į Vilnių atvykus vienuolei Faustinai Kovalskai.

Tuo metu ses. Faustina patyrė regėjimus – Jėzus jos prašė priminti žmonijai apie Dievo gailestingumą ir nurodė, kaip konkrečiai jo siekti.

Padedant kun. Mykolui Sopočkai, ses. Faustinos nuodėmklausiui, Vilniuje nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas (1934 m.), pradėta kurti nauja vienuolija, rašomas dienoraštis.

Vilniuje buvo padiktuota ir Gailestingumo vainikėlio malda, o nutapytasis Dievo Gailestingumo paveikslas 1935 metų Atvelykio sekmadienį pirmą kartą viešai išstatytas Aušros Vartų koplyčioje. Dievo Gailestingumo šventė pirmą kartą švęsta Vilniuje 1946 metais, leidus tuomečiam arkivyskupui Mečislovui Reiniui.


Vietos, susijusios su Dievo Gailestingumo pamaldumu Vilniuje: www.cityofmercy.lt

Nuolatinė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės, kurioje gerbiamas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas: www.gailestingumas.lt. Kiekvieną dieną 15 val. čia kalbama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

Kaip pasirengti dalyvauti Pasauliniame Gailestingumo kongrese?

Kviečiame gilintis į Dievo Gailestingumo žinią, kuri pasklido iš Vilniaus, ir atrasti jos sąsajas su miestu, kuriame vyks Pasaulinis kongresas:

    • Vietos, liudijančios pamaldumo Dievo Gailestingumui istoriją Vilniuje: www.cityofmercy.lt
    • Nuolatinė transliacija internetu iš Dievo Gailestingumo šventovės, kurioje gerbiamas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas: www.gailestingumas.lt. Kiekvieną dieną 15 val. čia kalbama Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

Atnaujinta informacija taip pat bus skelbiama www.wacomvilnius.org.


Asmuo konktams – Inesa Čaikauskienė, inesa.caikauskiene@vilnensis.lt