Vyskupų plenariniame posėdyje: nauji LVK organų nariai ir pasiruošimas Valstybės šimtmečiui

2018 m. sausio 15 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. López Quintana, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis ir L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pažymėjo, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra vyskupų vienybės su Šv. Tėvu ženklas. Apaštalinis Nuncijus papasakojo apie prasidedančią Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Čilę ir Peru bei pakvietė lydėti Šv. Tėvą malda Jo kelionėje po šias dvi Pietų Amerikos valstybes. Nuncijus taip pat kalbėjo apie Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą galimybę bei ragino melstis, kad toks vizitas taptų įmanomu.

Posėdyje buvo renkami kai kurių Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų ir tarybų vadovai bei tvirtinami jų nariai. LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininku išrinktas vysk. K. Kėvalas, jos nariais – arkivysk. G. Grušas, vysk. A. Poniškaitis, o sekretoriumi – mons. R. Gudlinkis. LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininku išrinktas vysk. J. Ivanauskas, nariais – vysk. R. Norvila, vysk. A. Poniškaitis, o sekretoriumi – kun. A. Šuškevič. LVK Ekumeninių reikalų tarybos sekretoriumi išrinktas br. kun. S. Rumšas. LVK Jaunimo reikalų tarybos nariais išrinkti K. C. Trinkūnaitė, K. Janulytė, A. Grigaitytė, kun. E. Vasiliauskas, M. Žydeliūnaitė, kun. K. Petravičius, kun. V. Mazirskas, kun. A. Jankauskis, kun. R. Bičkauskas, o sekretore – R. Daubaraitė-Randė. LVK Socialinių reikalų tarybos nariais išrinkti mons. Ž. Vabuolas, S. Matulevičius, A. Kučikas, D. Puidokienė, D. Kanevičienė, o sekretore – ses. D. Kuzmickaitė. LVK Šeimos reikalų tarybos nariais patvirtinti kun. R. Doveika, kun. G. Jankūnas, A. Petronis, D. Chmieliauskas, G. Vaitoška, N. Liobikienė, V. Šlopšnienė, D. Lukėnienė, o sekretore – V. Vitkauskienė. V. Vitkauskienė trejų metų kadencijai išrinkta ir Lietuvos Šeimos centro direktore. LVK atstove COMECE Išorinių ryšių komisijoje išrinkta I. Vaišvilaitė.

2018 m. vasario mėnesį Lietuvos vyskupų konferencijos vadovai ir atstovai vyks į Romą, kur padėkos Šv. Tėvui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Šio vizito metu pal. T. Matulionio relikvijų dalelė bus iškilmingai perduota viešam gerbimui Dvidešimtojo amžiaus kankinių šventovėje, įkurtoje garsioje senovinėje šv. Baltramiejaus Tiberio Saloje (it. s. Bartolomeo all‘Isola) bazilikoje.

Tęsiasi Trakų Dievo Motinos jubiliejiniai metai. Tikintieji į Trakų baziliką kviečiami gausiai rinktis šių metų vasario 11 d., kur Lietuvos vyskupai ir tikintieji, dėkodami už gautas malones, iškilmingai paves mūsų Tėvynę Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai. Tikintieji kitose Lietuvos parapijose kviečiami jungtis į paaukojimo maldą, o taip pat melstis ja per visus jubiliejinius metus. Tiek maldos tekstas, tiek ir tikslesnė informacija apie šią iškilmę dar bus paskelbti.

Švenčiant Lietuvos Respublikos šimto metų jubiliejų, 2018 m. vasario 16 d., 12.30 val., šventiniu gausmu prabils miestų ir rajonų centrų parapinių bažnyčių varpai. Katalikų Bažnyčia daug prisidėjo prie mūsų valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį.

Posėdyje svarstyta šv. Mišių skaitinių knygų leidyba. Įvairios šalys Mišių skaitinius yra susiskirsčiusios į kelis tomus, o tomų skaičius įvairuoja nuo keturių (JAV) iki devynių (Italijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje). Lietuvoje nutarta leisti šešiatomį šv. Mišių skaitinių knygų variantą, kurio suskirstymas labai panašus į dabar naudojamą.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. kovo 14–16 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas