Vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

2017 m. kovo 2–3 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasidalino savo mintimis apie dvasininkijos situaciją Lietuvoje bei aktualius uždavinius pašaukimų pastoracijos ir tarnystės šeimoms srityse.

Posėdyje buvo apsvarstytos LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d., 14 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą ir dėkoti Dievui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio tikėjimo tvirtybės ir meilės Tėvynei dovaną.

Aptarta ir dar viena tikėjimo šventė, kurioje kviečiami dalyvauti visi, kurie gerbia Dievo Motiną Mergelę Mariją. Spalio 19–22 d. rengiama nacionalinė piligriminė kelionė į Portugalijos miestą Fatimą, kuriame prieš 100 metų trims piemenėliams apsireiškė Mergelė Marija.

Posėdžio metu nemažai dėmesio buvo skirta liturgijos ir katechetikos klausimams. Ganytojai apsvarstė ir pritarė Palaiminimų apeigyno bei šv. Teresės Kalkutietės iškilmingų šv. Mišių tekstų vertimams į lietuvių kalbą. Svarstytas gairių Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno naudojimui projektas, o Lietuvos katechetikos centro leidybos ekspertų komisijos sudėtis iki kadencijos pabaigos papildyta naujais nariais. Jais tapo br. kun. dr. S. Rumšas OP, dr. G. Rugevičiūtė, dr. R. Oželis ir A. Lastakauskienė.

Svarstyti ir Lietuvos Caritas klausimai. Lietuvos vyskupai leido atskirai nuo Caritas įsisteigti VšĮ Kovos prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą centrui. Į posėdį susirinkę ganytojai pritarė Lietuvos Caritas tarybos išrinkto pirmininko A. Kučiko kandidatūrai bei paskyrė šios organizacijos generalinę sekretorę. Ja tapo Lietuvos Caritas generalinė direktorė D. Bukeikaitė.

Arkivysk. G. Grušui pasiūlius, LVK nariai išreiškė savo vieningą paramą Europos Sekmadienio aljanso (European Sunday Alliance) iniciatyvai raginti ES šalių vyriausybes paskelbti sekmadienį laisva nuo darbo diena. Šios iniciatyvos įgyvendinimas leistų šeimų nariams praleisti laiką drauge su savo vaikais, sumažintų jose, o drauge ir visuomenėje, tas socialines įtampas, kurios neretai kyla dėl to, kad sutuoktiniai retai mato vienas kitą ir yra nuolat pervargę.

Plenariniame posėdyje buvo aptartos ir užsienio lietuvių sielovados aktualijos. Švedijos ir Hamburgo lietuvių sielovados koordinatoriumi naujai trejų metų kadencijai patvirtintas br. kun. G. Numgaudis OFM. Kitus trejus metus lietuviams pietvakarių Vokietijoje tarnaus Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos Hüttenfelde kapelionas kun. dr. V. Grigutis.

Lietuvos Vyskupų Konferenciją 2017 m. kovo 13–14 d. Varšuvoje vyksiančiame Lenkijos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje atstovaus Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2017 m. gegužės 9–11 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas