Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. lapkričio 23-26 d. plenarinį posėdį

2015 m. lapkričio 23-26 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, kviesdamas, kad greitai prasidėsiančio Ypatingojo jubiliejaus centru taptų Dievo Gailestingumas, apreikštas Kristuje.

Posėdžio dalyje, skirtoje visuotinės Bažnyčios reikalams, kard. A. J. Bačkis pristatė spalio mėn. Romoje vykusios eilinės Vyskupų Sinodo sesijos, kurioje atstovavo Lietuvos Katalikų Bažnyčią, darbus. Juos pristatydamas, pranešėjas priminė Šv. Tėvo raginimą žvelgti į šeimą kaip į gyvą realybę, šiandien patiriančią ne vieną iššūkį. Svarstydami Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus šventimo Lietuvoje aspektus, ganytojai patvirtino lietuviškąjį Jubiliejaus himno teksto vertimą bei specialiai Pabėgėlių ir migrantų dienai skirtą bendruomeninę maldą. Pritarta arkivysk. L. Virbalo siūlymui paruošti Jubiliejui skirtą „Piligrimo pasą“, skirtą norintiems aplankyti visas 15 Lietuvos katedrų ir šventovių, kuriose bus atvertos šv. Durys, taip pat svarstytas lapelių su vyskupų jau patvirtintu Jubiliejaus maldos vertimu į lietuvių kalbą leidybos klausimas.

LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas dėkojo visiems, prisidėjusiems prie Pašvęstojo gyvenimo metų renginių organizavimo bei informavo apie iškilmingą šių metų uždarymą Kretingoje 2016 m. sausio 23 d. Į posėdį susirinkę vyskupai nutarė pratęsti Nuolatinę švč. Sakramento adoraciją Lietuvoje.

LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vysk. K. Kėvalas pristatė susirinkusiesiems būdus, kuriais galima keisti Lietuvos Caritas veikimą taip, kad didesnį vaidmenį jame vaidintų vyskupijų Caritas organizacijos. Nutarta perorganizuoti šios organizacijos centrinę struktūrą taip, kad ji geriau atitiktų Bažnyčios jai keliamus uždavinius.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas arkivysk. L. Virbalas pristatė vyskupams lietuviškąjį šv. Durų atidarymo rito, Liturginių valandų IV t. vertimus bei komisijos paruoštą evangelijų knygos redakciją. Po padarytų patikslinimų LVK nariai pritarė visiems trims pateiktiems tekstams.

LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininkas vysk. J. Ivanauskas, grįžęs iš Katalikiškojo ugdymo kongregacijos Romoje suorganizuoto Pasaulinio švietimo kongreso, pristatė pagrindines 2500-ų šio tarptautinio forumo dalyvių svarstytas temas ir pasidalijo savo įžvalgomis. Į posėdį susirinkę ganytojai patvirtino kunigų, 2016-2017 m. studijuosiančių užsienyje, sąrašą. Svarstyti įvairūs santykių su valstybinėmis institucijomis teisiniai aspektai. Patvirtintas ir LVK pirmininko arkivysk. G. Grušo susirinkusiesiems pristatytas šv. Tėvo Pranciškaus dokumentu Mitis Iudex keičiamų Kanonų teisės kodekso 1671-1691 kanonų lietuviškasis vertimas.

Posėdyje daug dėmesio skirta ir pabėgėlių priėmimo Lietuvoje klausimui. Jau dabar Vilniaus arkivyskupijos Caritas integruoja 119 užsieniečių, tarp jų – keletą pabėgėlių iš Irako ir Eritrėjos. 2016-2017 m. Lietuvos Respublika įsipareigojo priimti 1105 pabėgėlius, šiuo metu esančius Italijoje ir Graikijoje. Diskutuota apie tai, kaip konkrečiai galima būtų padėti atvykstantiesiems, kokios jų integracijos galimybės. Konstatuota, kad šio projekto sėkmė nemažai priklauso nuo to, kaip sparčiai bus sudarytos sąlygos pabėgėlių integracijai. Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat svarstė užsienyje gyvenančių lietuvių sielovados klausimus. Arkiv. S. Tamkevičius pasidalijo mintimis apie savo kelionę pas lietuvius katalikus, gyvenančius Rusijos Kaliningrado srityje bei pateikė visuose Rusijos regionuose gyvenančių lietuvių katalikų statistiką, pabrėždamas sielovadinio rūpesčio jais poreikį. Ganytojai kitus tris metus rūpintis užsienio lietuvių katalikų sielovada patikėjo šiems kapelionams: Norvegijos – kun. V. Lisovskij, Čikagos Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos lietuvių – kun. G. Keršiui, Los Andželo – šio miesto šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. T. Karanauskui.  Nyderlandų lietuvių katalikų sielovada ir toliau rūpinsis šv. Jono broliai. Nagrinėti ir daugelyje kitų pasaulio kraštų gyvenančių lietuvių katalikų sielovados klausimai, taip pat šv. Mortos grupės, skirtos kovos su prekyba žmonėmis koordinacijai, veikla. Nutarta, kad 2016 m. spalio mėn. LVK atstovai dalyvaus Vašingtono Šiluvos Dievo Motinos koplyčios penkiasdešimtmečiui skirtame renginyje. LVK atstovas Europos Sąjungos Vyskupų Konferencijų taryboje (COMECE) vysk. R. Norvila pasidalijo mintimis apie aktualius šios organizacijos Paryžiaus susitikime svarstytus klausimus, taip pat išsamiai pristatė neseniai vykusį Pasaulinį šeimų susitikimą su Popiežiumi Filadelfijoje bei artėjantį Pasaulinį Eucharistinį kongresą Cebu (Filipinuose), kuriame jis atstovaus Lietuvos Vyskupų Konferenciją.

Į posėdį susirinkę ganytojai pasmerkė teroro aktus Prancūzijoje bei kitose šalyse ir išreiškė Katalikų Bažnyčios solidarumą su šių šalių žmonėmis. Vyskupai pastebėjo, kad, nepaisant teroristų įvairiai artikuliuojamos ideologijos, nei viena religija netapatintina su smurtu ir pakvietė tikinčiuosius maldai už teroro aukas ir jų artimuosius. Drauge Vyskupų Konferencijos nariai konstatavo, kad krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose nuolat blogėja: jie tampa įvairių ekstremistinių grupuočių patyčių objektu, yra išvaromi iš savo namų, kankinami ir žudomi. Vyskupai atkreipė dėmesį į skaudžią dilemą, su kuria susiduria krikščionys, norintys apsigyventi Jungtinių Tautų pabėgėlių stovyklose: dėl ekstremistų, infiltravusių šias stovyklas, psichologinio teroro ar net smurto, krikščionys, ypač turintys šeimas, ėmė jų vengti, apsigyvendami savo pačių sukurtose oficialiose palapinių stovyklose. Kita vertus, tik gyvenantys JT stovyklose gali pretenduoti į pabėgėlio statusą. Tad krikščionys neretai yra priversti rinktis tarp galimybės gauti pabėgėlio statusą ir pareigos apsaugoti savo šeimos narius, ypač mergaites ir moteris, nuo prievartos. Prasidedant Ypatingajam gailestingumo jubiliejui, Lietuvos tikintieji skatinami pademonstruoti solidarumą meldžiantis bei padedant Artimuosiuose Rytuose kenčiantiems Bažnyčios nariams.

Šiame posėdyje išrinktas naujas šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos koordinatorius, atstovaujantis LVK – juo tapo Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. G. Grušas, šiose pareigose pakeitęs arkiv. S. Tamkevičių. Mons. R. Gudlinkis kitai trejų metų kadencijai išrinktas Lietuvos katechetikos centro direktoriumi. Atstovauti LVK Popiežiškosios tarybos Cor Unum kongrese Romoje, skirtame Benedikto XVI enciklikos Deus caritas est dešimtmečiui, patikėta vysk. K. Kėvalui; jis išrinktas ir Lietuvoje teisiškai įsisteigiančio judėjimo Equipes Notre-Dame Lietuva dvasiniu palydėtoju. Lietuvos vyskupai pritarė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos siūlymui kitiems penkeriems metams pratęsti LVK dalyvavimą gerai užsirekomendavusioje šios direkcijos drauge su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomoje programoje Saugokime vieni kitus kelyje.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2016 m. sausio 11 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas